De inlichtingenplicht van de bestuurder

Welke sancties staan er op het schenden van de inlichtingenplicht?

De faillissementswet bepaalt dat een bestuurder (of feitelijk leidinggevende) van een failliete vennootschap verplicht is alle inlichtingen te verstrekken indien de curator daarom vraagt. Informatie, waarvan de bestuurder weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is, moet hij zelfs uit eigen beweging aan de curator verstrekken. Bestuurders zijn daar niet altijd bereid toe, om wat voor reden dan ook. Vaak heeft het te maken met het feit dat een bestuurder lastige vragen van een curator liever niet beantwoordt uit vrees voor een claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Sommige bestuurders verkeren in de veronderstelling dat de kous daarmee af is.

De curator kan een niet-meewerkende bestuurder echter in verzekerde bewaring laten stellen om zo medewerking af te dwingen. Bij de rechtbank speelde onlangs weer een zaak van een bestuurder, die geen medewerking verleende aan het afgeven van stukken en verschaffen van mondelinge informatie aan een curator. Nadat hij in bewaring was gesteld, gaf de bestuurder aan dat de bewaring van 30 dagen zou moeten worden opgeschort onder de voorwaarde dat hij de gevraagde informatie en stukken zou aanleveren.

Je zou verwachten dat daarmee het probleem uit de wereld was voor de bestuurder en de curator. Dat was echter niet zo. De rechtbank vond dat de bewaring moest voorduren omdat de bestuurder in het verleden, ondanks herhaalde verzoeken van de curator, in gebreke was gebleven met het aanleveren van de gevraagde informatie.

De gedachte die bij sommige bestuurders of feitelijk leidinggevenden leeft, dat je altijd snel uit bewaring ontslagen kunt worden door aan te geven dat je zult meewerken, is gelet op deze uitspraak dus een misvatting. In veel gevallen moet de informatie daadwerkelijk worden verstrekt, voordat de bestuurder weer in vrijheid wordt gesteld.

Overigens is het schenden van de inlichtingenplicht ook een strafbaar feit en het kan het reden zijn voor de rechter om een bestuursverbod op te leggen.

Heeft u vragen over de inlichtingenplicht van de bestuurder? Wij adviseren u graag!