Verplichtingen van de werkgever bij thuiswerk

Kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor schade die zijn thuiswerkende werknemer lijdt? 

De afgelopen jaren is het aantal thuiswerkende werknemers fors gestegen. Vorig jaar werkten zo’n kleine 40% van de werknemers incidenteel of structureel thuis. Door de corona-crisis is het aantal thuiswerkers, op last van de overheid, nog eens aanzienlijk gestegen. Inmiddels geeft een kleine 45% van de werknemers aan ook na de crisis incidenteel of structureel thuis te willen blijven werken. 

Werkgevers plukken hier de vruchten van, aangezien zij hiermee kosten besparen en de productiviteit van werknemers in sommige gevallen zelfs toeneemt. Ook werknemers hebben hier profijt van. Het combineren van hun werk en privéleven wordt immers makkelijker. Ook besparen zij reistijd. Zelfs de maatschappij zou hier baat bij hebben. Files zouden hier namelijk mee bestreden kunnen worden.

Niettemin, dienen werkgevers erop bedacht te zijn dat, ook ingeval hun werknemers thuis werken, zij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die hun werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden lijden door KANS-klachten (klachten aan arm, nek en/of schouder) als gevolg van slechte werkomstandigheden. Ook het gevaar voor een burn-out door een slechte balans tussen werk- en privéleven ligt op de loer. Een werkgever dient, ter voorkoming daarvan, ook voor thuiswerkende werknemers een groot aantal verplichtingen in acht te nemen. Als de werkgever dit niet doet en daardoor bij de werknemer klachten ontstaan, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gehouden. 

Het is voor werkgevers dan ook van groot belang om een deugdelijke risico-inventarisatie- en evaluatie te houden naar potentiële gevaren op de thuiswerkplek. Ook kan van werkgevers worden verwacht dat zij voorlichtingen geven ten aanzien van ergonomisch werken en de werkplek adequaat (laten) inrichten. Verder dienen zij hun werknemers te instrueren en te controleren of werknemers hun instructies naleven.

Door bovengenoemde maatregelen in acht te nemen, wordt de kans dat een werkgever aansprakelijk wordt gehouden voor door zijn thuiswerkende werknemer geleden schade significant verkleind. Werkgevers hebben er dus alle belang bij om tijdig maatregelen te treffen teneinde aan al hun verplichtingen te voldoen. Zeker nu het thuiswerken, als gevolg van de corona-crisis, al geruime tijd voortduurt en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst alleen maar zal toenemen. Thuiswerken heeft dus veel voordelen, maar een werkgever dient zich ook bewust te zijn van zijn verplichtingen.

Meer vragen omtrent wat die verplichtingen precies inhouden en hoe daar in de praktijk invulling aan gegeven kan worden? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.