Bestuurdersaansprakelijkheid en COVID

De boekhoud- en publicatieplicht in tijden van COVID.

In de wet is geregeld wanneer publicatie van de jaarrekening dient plaats te vinden. Indien de jaarrekening  te  laat gepubliceerd wordt  en de onderneming failliet gaat dan bepaalt de wet dat u als bestuurder kennelijk onbehoorlijk hebt bestuurd en dat dit vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. In dat geval bent u als bestuurder aansprakelijk voor het tekort (de onbetaalde schulden) in het faillissement.

In de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid is opgenomen dat, indien geen tijdige publicatie plaatsvindt en u als bestuurder kunt aantonen dat het verzuim van de publicatieplicht te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, er dan geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Deze regeling geldt tot 1 september 2023.

Vaak wordt de publicatieplicht en het voldoen aan de boekhoudplicht als één geheel gezien in het kader van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Bovenstaande Covid-regeling met betrekking tot de publicatieplicht van de jaarrekening is echter niet van toepassing op de boekhoudplicht. Dat betekent derhalve dat een bestuurder wel geacht wordt aan de boekhoudplicht te kunnen voldoen ondanks het Covid-virus.

Mocht u in de afgelopen moeilijke tijd wat minder oog gehad hebben voor uw boekhouding,  zorg dan deze weer up to date geraakt. Mocht uw onderneming onverhoopt failliet gaan dan kunt u  immers gelet op het bovenstaande niet jegens de curator het standpunt innemen dat Covid u gehinderd heeft om aan uw boekhoudverplichting te voldoen. En niet voldaan hebben aan de boekhoudverplichting maakt dat de curator 1-0 voorstaat voor wat betreft een mogelijke procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

Mocht u dienaangaande vragen hebben dan kunt onverplicht contact met mij opnemen via 043-3506200.