Een onrechtmatig deskundigenoordeel

UWV moet de werkgever schadevergoeding betalen wegens een onrechtmatig oordeel van de arbeidsdeskundige.

Bij een geschil over de re-integratie van een zieke werknemer wendt de werkgever of de werknemer zich vaak tot het UWV voor een deskundigenoordeel. Aan zo’n deskundigenoordeel wordt veel waarde gehecht. Het is dan ook van belang dat een deskundigenoordeel van het UWV zorgvuldig tot stand komt. Het is belangrijk om hier kritisch op toe te zien. Ook het UWV kan fouten maken, zo blijkt uit de volgende zaak. 

Deskundigenoordeel 
ING had bij het UWV een deskundigenoordeel aangevraagd over de re-integratie-inspanningen van een van haar werknemers. De werknemer was daarin nalatig vond ING en ook de bedrijfsarts oordeelde dat de werknemer onvoldoende re-integratie-inspanningen verrichtte. Om de kantonrechter te kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, had ING een deskundigenoordeel van het UWV nodig. In het afgegeven deskundigenoordeel overwoog de arbeidsdeskundige echter dat de werknemer zich voldoende had ingespannen, omdat hij voor zijn nalatigheid in inspanningen een plausibele grond had. ING kon dus geen ontbindingsprocedure starten en ging met de werknemer in overleg. Partijen beëindigden de arbeidsovereenkomst uiteindelijk met wederzijds goedvinden, waarbij de werknemer een periode van loondoorbetaling en de transitievergoeding werden toegekend. 

ING stelt zij dat als gevolg van een gebrekkig deskundigenoordeel een regeling met de werknemer heeft moeten treffen. ING stelt UWV aansprakelijk voor de door haar geleden schade, bestaande uit de transitievergoeding en het betaalde salaris. Deze vordering lag onlangs voor aan de rechtbank in Amsterdam. 

Uitspraak rechtbank 
De rechtbank overweegt dat het van belang is dat de arbeidsdeskundige of verzekeringsarts van het UWV zorgvuldig onderzoek doet, vanwege het gewicht en de betekenis die aan een deskundigenoordeel toekomt in een geschil over re-integratie. Het deskundigenoordeel bindt een rechter weliswaar niet, maar de rechter zal dat oordeel vanwege de expertise van het UWV in principe wel tot uitgangspunt nemen. 

Partijen zijn het er in dit geval over eens dat het UWV een gebrekkig deskundigenoordeel heeft afgegeven. Er heeft geen zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden. De arbeidsdeskundige heeft namelijk ten onrechte nagelaten een verzekeringsarts in te schakelen. De arbeidsdeskundige heeft ten onrechte zelfstandig een oordeel gegeven over de (medische) vraag naar de belastbaarheid van werknemer. Daarmee is de arbeidsdeskundige buiten zijn expertise getreden. De rechtbank oordeelt dat een en ander zodanig onzorgvuldig is dat dit als onrechtmatig jegens ING moet worden aangemerkt. Alles in ogenschouw nemende, moet het UWV naar het oordeel van de rechtbank 40% van de schade (loondoorbetaling en transitievergoeding) dragen, zodat het UWV € 73.062,54 aan schadevergoeding moet betalen aan ING.

Wees kritisch
ING heeft zich in deze zaak terecht kritisch opgesteld jegens het UWV. Begrijpelijk ook, nu zij als gevolg van het deskundigenoordeel geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst kon vragen. Twijfelt u over een deskundigenoordeel? Of loopt u op andere wijze vast in een re-integratietraject? Neem contact op met mij voor een eerste gratis advies.