Is een opdracht opzegbaar na aanbesteding daarvan?

Bij gebreken aan de aanbestedingsprocedure kan een overeenkomst van opdracht kan worden opgezegd. 

Als aan een aanbestedingsprocedure ernstige gebreken kleven - waardoor fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht zijn geschonden - dan is aanbestedende dienst zonder meer gerechtigd de aanbesteding te staken en tot heraanbesteding van dezelfde opdracht over te gaan. 

Onlangs oordeelde een voorzieningenrechter in kort geding dat – nu de aanbestedende dienst bevoegd was tot heraanbesteding – de aanbestedende dienst ook bevoegd was om de reeds gegunde opdracht op te zeggen. 

In dit kader is van belang om te weten dat een overeenkomst van opdracht in principe tussentijds opgezegd kan worden. Niet vereist is dat er sprake is van toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) van de opdrachtnemer. Een overeenkomst van opdracht mag door de aanbestedende dienst ook worden opgezegd in ieder geval wanneer er aan de voorafgaande aanbestedingsprocedure zodanig ernstige gebreken kleven dat van een rechtmatige gunning/ opdrachtverlening geen sprake meer is.