• Nogmaals het slapend dienstverband

Nogmaals het slapend dienstverband

Is de transitievergoeding verschuldigd indien de werknemer ander werk heeft gevonden?

Het slapend dienstverband blijft de gemoederen bezighouden. In mijn eerdere blog ben ik ingegaan op de vraag of de werkgever bij een niet-inhoudsloos geworden slapend dienstverband toch moet meewerken aan de beëindiging daarvan onder betaling van de transitievergoeding. Het antwoord is: nee.

De kantonrechter in Maastricht oordeelde recentelijk dat een werkgever dit wel moet doen, ondanks dat die werknemer elders werk heeft gevonden.

Wat was er aan de hand?

De werknemer was meer dan twee jaar ziek en de verplichte doorbetaling van het loon tijdens ziekte was beëindigd. De werknemer ontving echter geen WIA-uitkering omdat deze door het UWV was afgewezen omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Hoewel de werknemer dus nog arbeidscapaciteit heeft, was wel duidelijk dat hij zijn eigen werk door medische klachten niet meer kon doen. Daarom ontvangt hij een WW-uitkering.

De werknemer verzocht de werkgever om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Terwijl daarover door partijen werd gecorrespondeerd, kreeg de werknemer van het UWV toestemming om op "proefplaatsing" ergens te gaan werken. Dit vormde voor de werkgever reden om aan de werknemer mede te delen dat hij de arbeidsovereenkomst met werknemer niet zal beëindigen. De werknemer pikte dit niet en stapte naar de rechter en vorderde dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen, waarbij hij zich baseert op de Xella-uitspraak.

Wat oordeelde de rechter?

De kantonrechter is allereerst van mening dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en dat herplaatsing van de werknemer bij de werkgever niet mogelijk is. De kantonrechter verwerpt vervolgens het verweer van de werkgever dat hij geen compensatie zal krijgen van een eventueel aan de werknemer te betalen transitievergoeding omdat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Daarvoor verwijst de kantonrechter naar wettekst, waarin met zoveel woorden is bepaald wanneer de werkgever een compensatie ontvangt. In die wetsbepalingen is niet als vereiste opgenomen dat de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer 35% of meer moet zijn. Het gaat erom dat de werknemer wegens ziekte of gebrek niet de bedongen arbeid kan verrichten. Aan dat vereiste is in deze zaak voldaan.

Moet de werknemer zelf opzeggen nu hij een andere baan heeft?

Ook met het verweer van de werkgever, dat het werknemer zelf is die de arbeidsovereenkomst maar moet opzeggen omdat hij elders werk heeft gevonden, maakt de kantonrechter korte metten. Anders dan de werkgever betoogt, heeft het accepteren van de tijdelijke proefplaatsing voor de werknemer niet de verplichting in het leven geroepen om zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De wet noch de Xella-uitspraak biedt daar een grondslag voor.

Slechts één uitzondering mogelijk

Tenslotte overweegt de kantonrechter dat de Hoge Raad slechts één uitzondering heeft geformuleerd op de verplichting van de werkgever om in een Xella-situatie verplicht mee te werken aan een beëindiging van het dienstverband en wel dat de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dat belang kan erin gelegen zijn dat de werknemer nog reële re-integratiemogelijkheden heeft. Van een dergelijk belang van de werkgever is hier geen sprake omdat het feit, dat de werknemer elders arbeid verricht, niet kwalificeert als een gerechtvaardigd belang van de werkgever om de arbeidsovereenkomst in stand te houden.

Op grond van dit alles had de werknemer moeten instemmen met het beëindigingsverzoek van de werknemer en nu hij dit niet gedaan heeft, moet hij aan hem een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de transitievergoeding.

Werkgevers, juich niet te vroeg!

Uit deze uitspraak blijkt dat de werkgever, die een slapend dienstverband in stand houdt, waarbij de betreffende werknemer inmiddels een andere dienstbetrekking is aangegaan, niet te vroeg moet juichen. Deze werkgever zal toch moeten meewerken aan een beëindiging van het dienstverband en daarbij aan werknemer een transitievergoeding moeten betalen.

Wordt u geconfronteerd met een verzoek van een werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband waarvan u zich afvraagt of u daaraan moet meewerken? Neem dan contact op met ons Team Arbeidsrecht.