Het opheffen van beslag

Er is beslag gelegd op uw eigendommen. Wat kunt u doen?

In Nederland kan vrij eenvoudig beslag worden gelegd. Degene, die stelt een vordering te hebben, dient daartoe een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Is aan de formaliteiten voldaan, dan wordt het verzoek gehonoreerd. De wederpartij wordt daarbij in beginsel niet eens gehoord. 

Beslag kan worden opgeheven

De beslagene (degene wiens eigendommen in beslag zijn genomen) kan in een kortgedingprocedure opheffing van het beslag eisen. In de wet is bepaald dat de rechter het beslag kan opheffen ''indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht (…) blijkt''. Het is dus aan de beslagene om aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. 

Wanneer is de vordering ondeugdelijk?

De voorzieningenrechter zal alleen tot opheffing overgaan indien hij - zonder diepgravend (feiten)onderzoek - kan vaststellen dat de vordering van de beslaglegger ongegrond is. Twijfelt de voorzieningenrechter over de vraag of de vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen, dan zal het beslag zo lang gehandhaafd blijven.

Dit betekent in eerste plaats dat degene die de opheffing van het beslag vraagt, met inachtneming van de beperkingen van de kortgedingprocedure, aannemelijk moet maken dat de door de beslaglegger gestelde vordering ondeugdelijk. De voorzieningenrechter zal moeten beslissen aan de hand van hetgeen door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet plaatsvinden zonder een afweging van de wederzijdse belangen, waarbij moet worden bekeken of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag zwaarder weegt dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. 

Meer wegen leiden naar Rome

Al met al is de procedure tot opheffing van het beslag risicovol. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden. Het stellen van vervangende zekerheid (bijvoorbeeld een bankgarantie) leidt er bijvoorbeeld toe dat het verhaalsbeslag sowieso zal moeten worden opgeheven. Ook kan een beslag worden opgeheven als het onnodig is. Denk bijvoorbeeld aan een beslag op een woning waar al een torenhoge hypotheek van de bank op zit.

Wilt u beslag leggen of juist beslag op uw eigendommen laten opheffen? Wij adviseren u graag hierover!