Bestuursrecht

De overheid faciliteert en reguleert onze samenleving. Zowel particulieren als ondernemingen en instellingen komen veelvuldig met de overheid in aanraking. 

Overheid en bestuur

De regels die vallen onder het bestuursrecht gaan onder meer over de voorbereiding en bekendmaking van overheidsbesluiten, maar ook over de manier waarop burgers, ondernemers en instellingen inspraak hebben en bezwaar kunnen maken.

Advocaat bestuursrecht

Wij adviseren zowel bedrijven, burgers als (semi-)overheden en procederen in uiteenlopende kwesties. Daarbij gaat het niet alleen om puur bestuursrechtelijke onderwerpen zoals bestemmingsplannen en vergunningen, maar ook om de samenwerking tussen de overheid en private partijen. Door de expertise in het privaatrecht en het bestuursrecht te combineren, kunnen wij alle aspecten van een zaak belichten. Onze werkzaamheden richten zich onder meer op:

  • publiek private samenwerking (pps)
  • ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • toezicht en handhaving
  • openbaarheid van bestuur (Wob)
  • overheidsaansprakelijkheid