De NOW 3.0

Hoofdlijnen van de NOW 3.0

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) maakte het voor werkgevers mogelijk om een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor aanvankelijk de maanden maart tot en met mei 2020 (NOW 1.0) en aansluitend juni tot en met september 2020 (NOW 2.0). Wij informeerden u hierover al in onze eerdere bijdragen. Het Covid-19 virus blijft helaas alom aanwezig in onze maatschappij en economie en daarom heeft het kabinet besloten om de werkgevers aanvullend steun te bieden. De NOW is met ingang van 1 oktober 2020 opnieuw verlengd. Dit maal tot en met 30 juni 2021. 

Geleidelijke afbouw
In de NOW 3.0 krijgt de werkgever de gelegenheid om zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. De inhoud van de regeling laat tevens zien dat het kabinet de steun langzaam maar zeker wil afbouwen. Een herstructurering, die een beperkte loonsomdaling (bijv. door natuurlijk verloop, het bereiken van overeenstemming omtrent loonsverlaging of door ontslag) tot gevolg heeft, is mogelijk, zonder dat dit invloed heeft op de subsidie. De NOW 3.0 is onderverdeeld in verschillende periodes:

  • In de zogenaamde derde tranche (1 oktober t/m 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% en kan de loonsom met 10% dalen. 
  • In de vierde tranche (1 januari t/m 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70% en kan de loonsom met 15% dalen. 
  • In de vijfde tranche (1 april t/m 30 juni 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 60% en kan de loonsom met 20% dalen. 

De vaste (forfaitaire) opslag blijft 40% waarmee ook in de NOW 3.0 een bijdrage wordt geleverd aan andere kosten dan de loonkosten.

Omzetdaling
Om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0 geldt dat tot en met het einde van dit jaar (dus t/m de derde tranche) een terugval in de omzet van ten minste 20% wordt vereist. Vanaf 1 januari 2021 (dus voor de vierde en vijfde tranche) is echter een terugval in de omzet van ten minste 30% vereist om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie. De wijze van berekening van een omzetdaling blijft gelijk aan die van de NOW 1.0 en 2.0. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. 

Loonsom
Daarnaast wordt het loon, dat maximaal vergoed wordt, verder verlaagd. Tot en met de vierde tranche is het maximum tweemaal het maximumdagloon maar vanaf 1 april 2021 wordt nog maar (maximaal) eenmaal het maximum dagloon vergoed (oftewel maximaal € 4.845,- per maand). De reguliere sociale zekerheid wordt zo benaderd, waar ook eenmaal het maximum dagloon geldt. 

Korting wegens ontslag vervallen
Verder worden in de NOW 3.0 de kortingen geschrapt, die in de NOW 1.0 en 2.0 nog aanwezig waren indien werknemers wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen werden. Dit betekent dat de werkgever subsidie ontvangt over de loonkosten, die hij over de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is. Ook voor de NOW 3.0 blijft gelden dat de wettelijke ontslagbescherming uiteraard wel blijft bestaan, evenals de regels bij collectieve ontslagen.

Begeleiding naar nieuw werk
Omdat reorganiseren binnen de NOW 3.0 mogelijk is, heeft het kabinet wel een extra eis gesteld aan werkgevers om werknemers die afvloeien te begeleiden naar ander werk. Dit is meer dan een inspanningsverplichting alleen. Werkgevers die aantoonbaar niet voldoen aan de begeleiding van werk naar werk kunnen een sanctie verwachten. Die sanctie bestaat uit 5% korting op het subsidiebedrag. De werkgever zal gedurende het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact moeten opnemen met UWV via de UWV-telefoon NOW als hij gedurende dat subsidietijdvak voor een of meerdere van zijn werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV. Daar dient hij dan advies te vragen om werknemers naar ander werk te begeleiden (de dienstverlening kan bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen). 

Geen winst- of dividenduitkeringen
Ook blijft de eis gelden dat gedurende het gehele jaar waarin de subsidie is aangevraagd binnen de onderneming (werkgever) geen dividenden of bonussen mogen worden uitgekeerd en geen inkoop van eigen aandelen mag plaatsvinden.   

Het aanvraagloket
Het UWV streeft er naar het aanvraagloket voor de NOW 3.0 te openen op 16 november 2020, voor de duur van vier weken, tot 13 december 2020 waarbij er subsidie kan worden aangevraagd voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen, te verdelen over drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Dat voor de vijfde tranche loopt van 17 mei tot en met 13 juni 2021. Uiteindelijk geldt net als bij de NOW 1.0 en 2.0 dat werkgevers een verzoek moeten indienen om hun subsidie definitief te laten vaststellen. Dit moet per tranche plaatsvinden en daarvoor krijgt men 24 tot 38 weken (afhankelijk of een accountantsverklaring wel of niet vereist is). 

Vragen over de NOW 3.0?
Opnieuw geldt een aanzienlijke set van voorwaarden om als werkgever aanspraak te kunnen maken op de verlengde loonkostensubsidie uit NOW 3.0. Het blijft noodwetgeving die – zo blijkt ook uit ervaringen met de NOW 1.0 en 2.0 – aanpassing kan ondergaan. Wij hopen u met het bovenstaande reeds meer duidelijkheid te hebben gegeven, maar ingeval van specifieke vragen raden wij u altijd aan contact met ons op te nemen!