• De NOW 2.0

De NOW 2.0

De NOW-regeling wordt verlengd en voorziet vanaf juni in een tegemoetkoming van de loonkosten. De regeling kent echter ook enkele wijzigingen. 

Eerder informeerden wij u over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei. Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus heeft de overheid inmiddels aangekondigd dat de NOW-regeling wordt verlengd en aangepast, zodat ook voor de maanden juni, juli en augustus (en waarschijnlijk ook september) een tegemoetkoming in de loonkosten kan worden aangevraagd. 

Het doel van de NOW blijft gelijk: voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% wordt het mogelijk gemaakt om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Welke wijzigingen bevat de nieuwe regeling? 

Omzetdaling
De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. 

Loonsom
De tegemoetkoming blijft maximaal 90% van de loonsom, maar deze keer over de maanden juni, juli en augustus. Aanvullend heeft de overheid inmiddels bekend gemaakt dat ook de loonkosten over de maand september 2020 kunnen worden vergoed. De referentiemaand voor de loonsom, waarop het voorschot wordt gebaseerd wordt, maart 2020.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW 2.0 ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Bedrijfseconomisch ontslag
Bij de aanvraag onder de huidige (eerste) NOW-regeling geldt de voorwaarde dat geen ontslag van werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen bij UWV wordt aangevraagd gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Wordt toch ontslag aangevraagd, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. De subsidie wordt dan met 150% van het loon van de ontslagen werknemers verminderd. 

In het licht van de nieuwe economische realiteit heeft de overheid beseft dat ontslagen en herstructureringen soms onvermijdelijk zijn. Om te voorkomen dat een te hoge drempel wordt ervaren om noodzakelijke herstructureringen door te voeren en bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen, waardoor ondernemingen later mogelijk dieper in de problemen zullen komen, wordt in de NOW 2.0 de hoogte van de correctie op de loonsom aangepast. Bij de afrekening zal de subsidie niet langer worden verminderd met 150%, maar met 100% van de loonsom van de ontslagen werknemers. Het gaat bij de NOW 2.0 om ontslagaanvragen die in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Wegens kritiek op het feitelijk verdwijnen van de ontslagboete met deze maatregel, wordt de regel geïntroduceerd dat als er meer dan 20 werknemers worden ontslagen zonder toestemming van de vakbonden, deze werkgever toch een boete moet betalen van 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat op grond van de NOW 2.0 wordt vergoed. 

Let op dat de wettelijke ontslagbescherming uiteraard wel blijft bestaan. Ook blijven de regels bij collectieve ontslagen gewoon gelden. 

Omscholing 
Een aanvullende voorwaarde onder de NOW 2.0 is dat werkgevers een inspanningsverplichting krijgen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier een verklaring over af bij de aanvraag van de NOW 2.0. Via het door de overheid bekostigde crisisprogramma ‘NL leert door’ kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen.

Geen winstuitkeringen
Tot slot mag een onderneming, die gebruikmaakt van de NOW 2.0, over dit jaar geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Er mag van ondernemingen, die een beroep doen op overheidssteun, verwacht worden dat zij alles in het werk stellen om hun liquiditeitspositie te versterken om zo voor de toekomst een buffer op te bouwen en werkgelegenheid in hun bedrijf veilig te stellen.

Aanvraag
Vanaf 6 juli 2020 kan de aanvraag voor de NOW 2.0 worden ingediend. Subsidieaanvragen
staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor de eerste NOW-regeling hebben gedaan, als voor werkgevers die vanaf juli voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW 2.0.

Definitieve regeling
Het bovenstaande is vooralsnog gebaseerd op bekendmakingen van de overheid. Wanneer de definitieve NOW 2.0-regeling wordt gepubliceerd zal bovenstaande berichtgeving zo nodig worden aangepast aan de definitieve regeling. 

Heeft u vragen over de NOW 2.0? Onze specialisten arbeidsrecht helpen u graag verder.