Kan goodwill non-conform zijn?

De verwachtingen bij onzichtbare meerwaarde

Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten, noch de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Het verwachtingspatroon van de koper is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan. Non-conformiteit doet zich met name voor als roerende of onroerende zaken gebreken vertonen. Zoals een lekkend dak van een gekocht woonhuis.

Het Gerechtshof Den Haag heeft de vraag beantwoord of sprake kan zijn van non-conformiteit als de goodwill niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de koper staat daarbij centraal. Die verwachtingen worden gevormd door de inhoud van de koopovereenkomst, waaronder het feit dat de verkoper een garantie heeft gegeven, en alle andere omstandigheden van het geval, zoals de aard van de transactie. Met de garantie was tot uitdrukking gebracht dat de aangeleverde documenten, cijfers en informatie juist – en daarmee in voldoende mate representatief voor de winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten – zijn. Daarmee hebben partijen in de koopovereenkomst zelf een contractuele invulling gegeven aan hetgeen de koper mocht verwachten ten aanzien van de goodwill.

Nu de verkoper de garantie had geschonden, had de koper terecht een beroep gedaan op non-conformiteit en partiële ontbinding, waardoor de koper de koopprijs voor de goodwill niet hoeft te betalen.

De uitspraak is in zoverre verrassend omdat een beroep op non-conformiteit uitsluitend betrekking heeft op feitelijke (materiële) eigenschappen. Dat is “goodwill” natuurlijk niet. De uitspraak laat wel zien dat een juiste formulering van de koopovereenkomst van groot belang is.