Het nieuwe wetsvoorstel “tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”

Wat houdt dit voor u als ondernemer in?

Als gevolg van de economische gevolgen van de COVID-19 crisis wordt er verwacht dat er vele bedrijven hun werkzaamheden zullen beëindigen door middel van turboliquidatie. Dit brengt ook een toename mee van het risico van misbruik van deze beëindigingsmogelijkheid. 
Bent u aan het overwegen om uw bedrijf te beëindigen door middel van turboliquidatie? Lees dan in de onderstaande blog wat de aandachtspunten zijn voor een ontbinding van het bedrijf middels turboliquidatie na de inwerkingtreding van de nieuwe wet! 

Er ligt een wetsontwerp klaar om de bepalingen omtrent turboliquidatie tijdelijk te wijzigen. Deze blog zal de inhoud van het wetsvoorstel en mogelijke wijzigingen nader uiteenzetten. In onze andere blogs kan u lezen welke gevolgen turboliquidatie van een onderneming heeft voor de ondernemer en zijn schuldeisers. 

Op dit moment bestaat er weinig tot geen transparantie voor de schuldeisers in geval van turboliquidatie. Schuldeisers worden geconfronteerd met fraudeurs of onrechtmatige handelingen van de ondernemer, maar kunnen dat vaak niet aantonen. Vooralsnog is informatievergaring om de turboliquidatie aan te vechten moeilijk, omdat er bijna geen formele vereisten aan verbonden zijn.

Het wetsvoorstel beoogt de transparantie omtrent de omstandigheden waarin een besluit tot turboliquidatie is genomen te vergroten. Dit zal worden bereikt door het opleggen van meerdere verantwoordings- en bekendmakingsverplichtingen aan het bestuur. Het bestuur moet onder andere stukken ter financiële verantwoording af leggen met betrekking tot de ontbinding van de rechtspersoon. Daarnaast moet ze een schriftelijke toelichting voorzien waaruit het ontbreken van baten blijkt. Bovendien moet het bestuur een slotuitdelingslijst overleggen, voor zover de schulden waren voldaan met de resterende baten. Daarbij worden ze ook geacht de laatste jaarrekening te deponeren. 

Deze verplichtingen bestaan vooralsnog niet voor de ondernemer, wat op zich nog steeds een risico meebrengt voor misbruik. Op het moment dat de wet in werking zal treden, zullen schuldeisers beter in hun belangen worden beschermd aangezien de informatieverschaffing wordt uitgebreid. 

Als bestuurders niet voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen, is het mogelijk dat ze langs de civielrechtelijke wet een bestuursverbod opgelegd krijgen of een sanctie onder ogen zien op grond van de Wet op de economische delicten in het geval van niet naleving van een voorschrift, zijnde de deponeringsverplichting. Deze sanctie kan zien op een hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of geldboete van maximaal 21.750 EUR. 

Wil u overgaan tot het beëindigen van uw bedrijf door middel van turboliquidatie of overweegt u een alternatief? Houd dan zeker rekening met het wetsvoorstel en neem contact met ons op voor een kosteloos gesprek van 15 minuten. Wij adviseren u graag!