De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

Wat houdt de raadgevende stem van bestuurders en commissarissen in en wat zijn de gevolgen als dit advies niet is uitgebracht?

Bestuurder en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap. Eerder schreven wij al over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking is getreden; sindsdien geldt de raadgevende stem ook voor bestuurders en commissarissen van verenigingen. Maar wat houdt die raadgevende stem precies in? En wat zijn de gevolgen indien de bestuurder of commissaris niet in de gelegenheid is gesteld om zijn advies uit te brengen?

De bestuurders en commissarissen van de B.V. en de N.V. moeten worden opgeroepen voor een algemene vergadering van aandeelhouders (de AVA) om hen in de gelegenheid te stellen hun raadgevende stem uit te brengen. De raadgevende stem omvat geen stemrecht in de AVA maar slechts het recht om de aanwezige stemgerechtigden te adviseren over het uitbrengen van hun stem. Hiermee kunnen zij dus invloed uitoefenen op de keuze van een aandeelhouder om vóór of tegen een bepaald voorgenomen besluit te stemmen. 
De vennootschap kan het adviesrecht van de bestuurders en commissarissen niet uitsluiten in haar statuten – wel kan in de statuten aan de raadgevende stem tevens een stemrecht in de AVA worden toegekend. 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een besluit van de AVA vernietigbaar is indien de bestuurders en commissarissen niet in de gelegenheid zijn gesteld om in de AVA hun advies uit te brengen. Het negeren van de raadgevende stem kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de vennootschap. 

Naast de algemene raadgevende stem geldt een hoorplicht indien de AVA voornemens is om een bestuurder van de vennootschap te schorsen of te ontslaan. Bij een voorgenomen schorsing of ontslag van een statutair bestuurder dienen alle bestuurders van de vennootschap te worden gehoord, ook indien het besluit tot schorsing of ontslag buiten de AVA wordt genomen. Een ontslagbesluit is vernietigbaar indien niet aan deze hoorplicht is voldaan. 

Door de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen geldt het adviesrecht voor bestuurders en commissarissen ook voor de vereniging bij besluiten waarover door de algemene ledenvergadering van de vereniging moet worden beslist en is het dan ook voor de vereniging ook extra belangrijk geworden om aan de oproepvereisten voor een ledenvergadering te voldoen. 

Het is dus van belang om de bestuurders en commissarissen met een raadgevende stem op de juiste wijze op te roepen voor de algemene vergadering, maar het is ook essentieel om van de oproeping en het uitgebrachte adviesrecht goede notulen te maken. Dit voorkomt latere discussies over de rechtsgeldigheid van de door de algemene vergadering genomen besluiten en de uitvoering daarvan. 

Indien u de corporate housekeeping binnen uw organisatie goed op orde wilt hebben en daarover vragen heeft dan kunt u daarover uiteraard contact met ons opnemen. Wij begeleiden u graag om aan alle vennootschapsrechtelijke vereisten binnen uw organisatie te voldoen.