Wet Franchise

Nieuwe regels voor franchise per 1 januari 2021 in werking getreden.

Eerder schreven wij al over het wetsvoorstel Franchise, waardoor de positie van (met name) de franchisenemer versterkt zou worden. Inmiddels is dit wetsvoorstel aangenomen en per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden, waarbij in het Burgerlijk Wetboek diverse wetsbepalingen zijn geïntroduceerd om de franchiseovereenkomst meer te reguleren. 

Van een franchiseovereenkomst is sprake wanneer een franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangegeven wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten. Een “franchiseformule” is in de nieuwe wet gedefinieerd als een operatonele, commerciële en organisatorische formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen binnen de keten waar deze formule wordt toegepast. Voldoet een overeenkomst aan de hierboven opgesomde kenmerken, dan is er sprake van een franchiseovereenkomst, ongeacht of partijen die titel aan hun samenwerking hebben gegeven of niet. In dat geval is de nieuwe wetgeving op de overeenkomst van toepassing. 

Wat is er zoal geregeld in de nieuwe wetgeving omtrent franchise? Allereerst geldt voor de franchisegever een vergaande informatieplicht ten opzichte van de franchisenemer tijdens de precontractuele fase. De franchisegever moet de franchisenemer voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst voldoende informatie verstrekken over onder andere de inhoud van de franchiseovereenkomst, de investeringen die de franchisenemer zal moeten doen en de financiële positie van de franchisegever. In de nieuwe wet zijn een aantal voorzieningen getroffen om te zorgen dat de franchisenemer voldoende geïnformeerd is over de franchiseformule. Zo heeft de franchisenemer na ontvangst van alle informatie  4 weken bedenktijd, zodat hij de informatie kan beoordelen voordat de franchiseovereenkomst daadwerkelijk tot stand komt.

Ook na het aangaan van de franchiseovereenkomst heeft de franchisenemer meer recht op informatie en instemming. Minstens eenmaal per jaar moet er overleg plaatsvinden tussen de franchisegever en franchisenemer en onder bepaalde omstandigheden heeft de franchisegever de instemming van de franchisenemer nodig om de franchiseformule te wijzigen. Daarnaast worden er wettelijke beperkingen gesteld aan het voor de franchisenemer overeengekomen non-concurrentiebeding na het einde van de franchiseovereenkomst en zijn er regels voor de vergoeding van door de franchisenemer opgebouwde goodwill. 

Op alle franchiseovereenkomsten, die vanaf 1 januari 2021 zijn ingegaan, is de Wet Franchise van toepassing. Op franchiseovereenkomsten, die al voor 1 januari 2021 zijn aangegaan, zullen de nieuwe wettelijke regelingen betreffende goodwill, non-concurrentie en instemmingsrecht pas vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn. Ook voor  bestaande franchiseovereenkomsten kan de gewijzigde wetgeving dus van belang kan zijn! Van de wet franchise kan niet ten nadele van in Nederland gevestigde franchisenemers afgeweken worden, zelfs niet indien er in de franchiseovereenkomst een rechtskeuzebeding is overeengekomen, waarbij niet het Nederlands recht van toepassing is verklaard. 

Twijfelt u of uw overeenkomst voldoet aan de wettelijke regelgeving of heeft u advies nodig over het aangaan of opstellen van een franchiseovereenkomst? Neem gerust contact met ons op!