UBO-register in werking getreden!

De wetgeving rondom het UBO-register is in werking getreden. Registratie is vanaf 27 september 2020 mogelijk.

Eerder lieten we u weten het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register was aangenomen. Lees hier wat dit inhoudt en welke gevolgen dat voor u heeft.

Op 7 juli 2020 is bekend gemaakt wanneer het UBO-register in werking treedt en welke actie u moet ondernemen.

Voor uw gemak zetten we hieronder de belangrijkste punten van het UBO-register op een rij.

Welke vennootschappen moet UBO-gegevens verzamelen en aan de Kamer van Koophandel verstrekken?

Niet elke vennootschap hoeft UBO-gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de Kamer van Koophandel. Deze verplichting rust alleen op:

 • de niet-beursgenoteerde NV;
 • de niet-beursgenoteerde BV; 
 • stichtingen;
 • verenigingen met rechtsbevoegdheid;
 • coöperaties;
 • maatschappen;
 • VOF’s;
 • CV’s;
 • Rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) en
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Deze verplichtingen gelden dus niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen (of 100% dochters daarvan), verenigingen van eigenaars, rechtspersonen in oprichting of publiekrechtelijke rechtspersonen.

Welke gegevens worden geregistreerd en welke zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO van uw onderneming (de “UBO-gegevens”) wordt openbaar gemaakt, een ander deel kan alleen door bepaalde autoriteiten worden ingezien, namelijk:

 • voor- en achternaam (openbaar);
 • geboortemaand en -jaar (openbaar);
 • nationaliteit (openbaar);
 • woonland  (openbaar);
 • de aard en omvang van het economische belang van de UBO (openbaar);
 • het BSN-nummer (niet-openbaar); 
 • geboortedag (niet-openbaar);
 • woonadres (niet-openbaar);
 • afschrift van de documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt (niet-openbaar).

De niet-openbare gegevens kunnen alleen worden ingezien door de Financiële Inlichtingen Eenheid en de bevoegde autoriteiten (zoals het OM, de politie en de Belastingdienst).
De gegevens die openbaar worden gemaakt, zijn voor iedereen opvraagbaar. 

Welke actie moet worden ondernomen met ingang van 8 juli 2020?

Op 7 juli 2020 is bekendgemaakt dat de wetgeving, op enkele verplichtingen na, per direct in werking treedt

Vanaf 8 juli 2020 zijn ondernemingen daarom verplicht om niet alleen te vragen wie haar aandeelhouders/participanten zijn, maar ook wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is. De UBO is op zijn beurt verplicht om de hiervoor vermelde gegevens aan de onderneming te verstrekken. De onderneming registreert deze gegevens in haar administratieregister.

Wanneer moeten deze UBO-gegevens aan de Kamer van Koophandel worden verstrekt?

Vanaf 27 september 2020 kunnen op dat moment bestaande ondernemingen de UBO-gegevens aanleveren aan de Kamer van Koophandel. Deze gegevens moeten uiterlijk binnen 18 maanden (dus vóór 28 maart 2022) aan de Kamer van Koophandel zijn verstrekt.

Bedrijven die zich ná 27 september 2020 inschrijven in het handelsregister moeten de UBO-gegevens binnen één week na inschrijving verstrekken.

De kosten

Het inschrijven van de UBO-gegevens is kosteloos. Enkel voor het opvragen van de gegevens zijn kosten (€ 2,50) verschuldigd aan de Kamer van Koophandel.

Heeft u vragen over het UBO-register? Wij adviseren u graag!