Schadevergoeding bij vernietigde vergunning

Als een door de overheid verleende vergunning later door de rechter wordt vernietigd, kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Moet de overheid deze schade aan u vergoeden?

Dagelijks worden aan ondernemers en particulieren vergunningen verleend door overheidsinstanties zoals provincies en gemeenten. Tegen de meeste vergunningen kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) bezwaar maken en beroep bij de rechter instellen. Het kan zomaar zijn dat de vergunning - geruime tijd nadat deze is verleend - alsnog door de rechter vernietigd wordt. Als er dan al kosten zijn gemaakt op basis van die vergunning, is de vraag of deze voor vergoeding in aanmerking komen.

De Hoge Raad deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een bedrijf een milieuvergunning had aangevraagd voor het verplaatsen van de onderneming naar een andere plek. De gemeente verleende die vergunning in 1994. Doordat belanghebbenden beroep aantekenden, werd de vergunning echter door de rechter vernietigd. Vele jaren en vele rechtszaken later, verleende de gemeente in 2003 uiteindelijk een vergunning die wel in stand bleef. De ondernemer stelde de gemeente vervolgens aansprakelijk voor de schade die hij had geleden door deze jarenlange vertraging.

De Hoge Raad stelt voorop dat degene die een vergunning heeft gekregen erop mag vertrouwen dat deze correct en volgens de wet is verleend en daardoor niet vernietigbaar is. Wordt de vergunning toch door de rechter vernietigd, dan is het bestuursorgaan dat de vergunning verleende aansprakelijk voor de schade die daardoor wordt geleden. Maar, zo stelt de Hoge Raad, dat is alleen het geval wanneer het bestuursorgaan de vergunning ook zou hebben verleend als zij zich wel aan de wet had gehouden. Daarvan is in beginsel sprake als het bestuursorgaan de vergunning later alsnog rechtsgeldig verleent, zoals ook in deze zaak het geval was. Daarbij zijn de feiten en omstandigheden van belang die ten tijde van het verlenen van de vergunning speelden. Zo had de gemeente in deze zaak vooraf de intentie uitgesproken om de vergunning te verlenen.

Heeft u een vergunning gekregen van een bestuursorgaan, houd er dan altijd rekening mee dat anderen hiertegen bezwaar en beroep kunnen instellen. Wordt de vergunning later vernietigd? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen!