Hyperlink kan auteursrechtinbreuk zijn

Het plaatsen van een hyperlink op een website kan onder omstandigheden auteursrechtinbreuk opleveren. Wat die omstandigheden zijn, leest u hier.

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Alleen de auteursrechthebbende kan bepalen wanneer en aan wie hij zijn werk openbaar maakt. Of wie hij toestemming geeft dat te doen. Degene die zonder toestemming van de rechthebbende een auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maakt, pleegt auteursrechtinbreuk.

Lange tijd was er een discussie over de vraag of het plaatsen van een hyperlink op een website een ‘openbaarmakingshandeling’ is. De hyperlink openbaart op zichzelf immers helemaal niets; dat gebeurt pas als men daarop klikt en op de website van een ander terecht komt, die vervolgens wel iets openbaart.

Het Europees Hof van Justitie ("het EHvJ") heeft zich in het verleden al over deze vraag uitgelaten. Toen werd geoordeeld dat het plaatsen van een hyperlink naar een auteursrechtelijk beschermd werk als zodanig een openbaarmakingshandeling is. Van auteursrechtinbreuk is echter geen sprake, zolang het werk waarnaar gelinkt wordt al eerder met toestemming van de auteursrechthebbende op internet is geplaatst. Door heb plaatsen van een hyperlink wordt dan geen ander publiek bereikt dan het publiek waaraan de auteursrechthebbende het werk al met zijn toestemming heeft geopenbaard, namelijk het internetpubliek.

Op 8 september 2016 heeft het EHvJ geoordeeld over de vraag of er wel van auteursrechtinbreuk sprake is, als het werk waarnaar gelinkt wordt eerder zonder toestemming van de auteursrechthebbende op internet is geplaatst. Volgens het EHvJ wordt met zo’n link wel een ander publiek bereikt dan het publiek waaraan de auteursrechthebbende zijn werk met zijn toestemming heeft geopenbaard. In beginsel is er dan sprake van auteursrechtinbreuk. Maar het gaat voor het EHvJ te ver om dit als algemene regel te stellen en brengt de volgende nuances aan.

Een particulier die zonder winstoogmerk een link plaatst naar andere websites kan niet altijd ervan op de hoogte zijn dat die websites auteursrechtelijk beschermde werken bevatten, laat staan dat de rechthebbenden geen toestemming voor die webpublicatie hebben gegeven. Een particulier maakt pas auteursrechtinbreuk als hij wel de hoogte is (of behoort te zijn) dat de werken waarnaar hij linkt illegaal gepubliceerd zijn. Daarvan is in ieder geval sprake als hij welbewust de hyperlink zodanig inricht dat beveiligingsmaatregelen worden omzeild die juist beogen de toegang tot de beschermde werken te beperken tot abonnees van die website.

Van een onderneming mag volgens het EHvJ meer worden verwacht. Een onderneming behoort te verifiëren of het betrokken werk waarnaar zij linkt al dan niet illegaal is gepubliceerd. Het EHvJ overweegt dat een onderneming de expertise en middelen voor heeft. Als een onderneming op haar website linkt naar een werk dat zonder toestemming van de rechthebbende is geplaatst, dan wordt vermoed dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.