Schade in de bouw

Hoe moet de schade aan bijvoorbeeld kabels en leidingen worden begroot?

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de bouw kan het gebeuren dat er schade aan bepaalde zaken ontstaat. Een aannemer kan bij graafwerkzaamheden bijvoorbeeld een leiding of fundering raken. De aannemer is dan aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt en hij dient die schade te vergoeden. De aannemer kan zich overigens verzekeren voor dergelijke schade.

Vaak is het niet direct duidelijk hoe groot de schade is, die de aannemer moet vergoeden. In het algemeen geldt dat schadevergoeding in geld moet worden betaald en dat de hoogte van de schadevergoeding moet worden berekend met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval. Dat betekent dat de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. 

Bij zaakschade (zoals een beschadigde fundering) geldt echter dat de schadevergoeding gelijk is aan de kosten om de beschadigde zaak te herstellen. Daarbij wordt gekeken naar wat het herstel normaal gesproken (gemiddeld) zou kosten. Er wordt dan dus niet gekeken naar eventuele bijzonderheden, waardoor de herstelkosten in dat specifieke geval hoger of lager zouden kunnen uitvallen.

Als er schade aan een leiding is ontstaan, dan kan dat weer anders zijn. Een beschadigde elektriciteitsleiding kan bijvoorbeeld vaak alleen door de netbeheerder worden hersteld. Daarmee moet rekening worden gehouden bij het begroten van de schade. Volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad moet de hoogte van de schadevergoeding in zo'n geval worden begroot op de naar objectieve maatstaven vast te stellen kosten die een netbeheerder maakt om een dergelijke storing met inzet van eigen medewerkers te verhelpen. Dat een ''gewone'' aannemer de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsleiding goedkoper zou kunnen uitvoeren, is niet van belang. De netbeheerder moet echter wel aantonen dat het gehanteerde tarief redelijk is door inzicht te geven in de kosten of in de opbouw van de door haar of andere netbeheerders gehanteerde tarieven.

Om de omvang van de schadevergoeding te bepalen, is het dus van belang om te weten wat is beschadigd en wie dat kan herstellen. Als de schade slechts door bepaalde personen kan worden hersteld, dan valt de schade mogelijk hoger uit.

Als u schade heeft geleden of heeft veroorzaakt, dan adviseren wij u graag over de aansprakelijkheid en de vergoeding van de schade.