Het register Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Waar gaat het publieke geld naartoe?

Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het UWV een zogenaamd register NOW gepubliceerd. De reden daarvoor is dat de overheid transparant wil zijn over de besteding van het publieke geld. In dit register staan de gegevens van bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen. Wie zich afvraagt of dit niet in strijd is met de privacy kan gerust zijn: in de regeling NOW staat met zoveel woorden dat werkgevers, die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens, te weten de naam van het bedrijf, de vestigingsplaats en het uitbetaalde voorschotbedrag.

Het register is een momentopname en zal op een later tijdstip worden aangepast c.q. aangevuld met de definitieve bedragen die aan bedrijven zijn verstrekt. Te zijner tijd zal ook voor de tweede aanvraagperiode NOW eenzelfde register worden gepubliceerd.

Het register is terug te vinden via de link. Let op: het register bestaat uit meer dan 2000 pagina's!

Heeft u vragen over de NOW-regeling? Wij helpen u graag!