Op kosten van de zaak…

In het Wetboek van Strafrecht is een bepaling opgenomen waarin het wederrechtelijk toe eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort strafbaar is gesteld, of in niet juridisch taalgebruik; gij zult niet stelen. In het arbeidsrecht kan diefstal een dringende reden opleveren voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst met de 'stelende' werknemer direct te beëindigen, met alle vergaande gevolgen voor hem of haar van dien.


Het onterecht gebruik maken van een zakelijke tankpas voor privédoeleinden, bijvoorbeeld door de auto van een echtgenote af te tanken op kosten van de zaak, kan in principe leiden tot ontslag op staande voet. Dergelijk tankgedrag is te kwalificeren als diefstal en kan een dringende reden voor ontslag opleveren.

Daarbij is van essentieel belang - wil het ontslag standhouden - dat de dringende reden ook onverwijld aan de werknemer wordt medegedeeld, zodat voor hem of haar duidelijk is op grond waarvan het dienstverband wordt beëindigd. De letterlijke tekst van de ontslagbrief is niet steeds van doorslaggevende betekenis. De omstandigheden van het geval moeten worden betrokken bij de uitleg van de reden voor ontslag als vermeld in de ontslagbrief.

In de zaak van de brandstof tankende werknemer werd geoordeeld dat het voor hem - mede gelet op de omstandigheden van het geval - meteen duidelijk moet zijn geweest dat de term diefstal zag op het wederrechtelijk gebruik van de zakelijke tankpas, of zoals het Hof het omschrijft: 'gebruik voor privédoeleinden zonder toestemming'. Conclusie: het verleende ontslag op staande voet was rechtsgeldig gegeven.

Tip, besteed in voldoende mate aandacht aan de dringende reden voor ontslag alsmede de formulering daarvan en betrek daarbij alle omstandigheden van het geval, voordat u uw ontslagbrief verstuurt naar de werknemer.