Bouwen conform verleende omgevingsvergunning

De (onherroepelijke) omgevingsvergunning is geen vrijbrief voor aansprakelijkheid.

Indien u plannen heeft om een pand te verbouwen, dan is daarvoor in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist. Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente. Een (onherroepelijke) omgevingsvergunning betekent echter niet dat u zonder problemen uw uitgetekend bouwplan kunt realiseren.

Bij het verlenen van de vergunning wordt namelijk niet altijd de eventuele hinder voor de omwonenden meegewogen. De burgerlijke rechter is aangewezen om over de schending van die belangen te oordelen. Volgens vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Daarbij moet onder meer rekening worden houden met het gewicht van de belangen die door het bouwwerk worden gediend, en de mogelijkheid en bereidheid om maatregelen ter voorkoming van de schade te treffen. 

De rechtbank Den Haag heeft zich recent gebogen over de vraag of het conform bouwplan realiseren van een uitbouw op 25 centimeter van de dakkapel van de buurman onrechtmatige hinder oplevert. De buurman klaagt over een beperking van de licht- en luchttoevoer en de mogelijkheid tot verrichten van onderhoud aan zijn dakkapel. Daarnaast kan het raam niet worden geopend en is zijn vluchtroute geblokkeerd. 

Volgens de rechter was er sprake van onrechtmatige hinder. Ondanks de mogelijkheid om een schadevergoeding in geld toe te kennen, is geoordeeld dat het bouwwerk moet worden afgebroken. Dat het afbreken veel geld kost komt voor eigen risico en rekening nu er van tevoren geen overleg is gevoerd met de buurman.

Welke les trekken we hier uit? Een omgevingsvergunning levert geen vrijbrief op om onrechtmatige hinder te veroorzaken en leidt evenmin tot een vrijwaring voor aansprakelijkheid. Wordt u geconfronteerd met hinder of wordt u aansprakelijk gesteld, neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.