• Affectieschade wordt vergoed

Affectieschade wordt vergoed

Op 1 januari 2019 treedt de Wet affectieschade in werking.

Affectieschade is smartengeld wegens het verdriet over ernstig letsel of overlijden van een naaste. Dit wordt gevorderd van de aansprakelijke partij voor de gevolgen van bijvoorbeeld een medische fout, een verkeers- of bedrijfsongeval of een misdrijf. Van ernstig letsel is sprake wanneer er voor meer dan 70% blijvend functieverlies is. 

Affectieschade is niet hetzelfde als shockschade: het ontwikkelen van psychische schade door het geconfronteerd worden met een ernstig ongeval door nabestaanden of naasten. 

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van een tabel. Daarbij wordt rekening gehouden met de betrekking tussen degene die letsel heeft opgelopen en degene die de affectieschade claimt. Ook wordt de vergoeding hoger wanneer sprake is van een misdrijf. De bedragen variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-

Indien de aansprakelijke persoon verzekerd is, zal de verzekeraar de affectieschade betalen. Bij misdrijven betaalt de dader zelf. Indien hij daartoe niet in staat is, schiet de overheid de vergoeding voor en probeert die op de dader te verhalen. 

De regeling heeft helaas geen terugwerkende kracht en geldt pas voor letsel ontstaan na 1 januari 2019. 

Veel Europese landen (behalve Duitsland) zijn Nederland al voorgegaan in het wettelijk regelen van een vergoeding voor affectieschade. De hoogte van de uitkering verschilt per land en in beginsel is het recht van toepassing van het land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Deze nieuwe regeling is een goede stap voorwaarts, hoewel de hogere kosten voor verzekeraars waarschijnlijk zullen worden doorberekend in de premies.