Wijzigingen in het medisch tuchtrecht

Overzicht van de wijzigingen in de Wet BIG per 1 april 2019

Met ingang van 1 april 2019 is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), waaronder het medisch tuchtrecht, gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn als volgt:

  • Cosmetische behandelingen door een BIG-geregistreerde vallen nu onder het bereik van het tuchtrecht. Voorheen gold dat alleen voor geneeskundige behandelingen. Behandelingen met zogeheten huiddoorbreking, zoals injecties en chirurgische ingrepen, kunnen daardoor alleen door BIG-geregistreerde artsen worden verricht, mits ze daartoe ook bekwaam zijn.
  • Voorheen werden berispingen en boetes voor een BIG-geregistreerde altijd in het voor iedereen toegankelijke BIG-register vermeld. Vanaf 1 april gebeurt dat alleen als de tuchtrechter dat bepaalt.
  • De klager in het medisch tuchtrecht betaalt voortaan een griffierecht van € 50,- dat wordt terugbetaald indien de klacht gegrond wordt verklaard. Hiermee wordt beoogd kansloze klachten te voorkomen.
  • Er wordt een tuchtklachtfunctionaris aangesteld om een klager te helpen met de formulering van de klacht. Ook deze wijziging heeft het doel zinloze klachten te voorkomen.
  • De verweerder in de tuchtzaak kan worden veroordeeld in de kosten van de klager, waaronder advocaat- en deskundigenkosten.
  • De voorzitter van het tuchtcollege kan bij evident duidelijke zaken zelf beslissen over de bevoegdheid van het college, de gegrondheid en ontvankelijkheid  van de klacht en de vraag of de klacht van voldoende gewicht is.
  • Ook gedragingen in de privésfeer van de BIG-geregistreerde kunnen onder het tuchtrecht vallen, indien er voldoende oorzakelijk verband bestaat tussen de gedraging en de beroepsuitoefening.
  • De tuchtrechter kan een beroepsverbod opleggen, bijvoorbeeld indien de zorgverlener een ernstig zeden-, gewelds- of levensdelict heeft begaan.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan een BIG-geregistreerde op non-actief stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Heeft u vragen of de wijzigingen of wilt u weten wat deze voor u kunnen betekenen? Wij informeren u graag!