Wijziging Aanbestedingswet per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet aangepast om in overeenstemming te zijn met de nieuwe Europese richtlijnen. Wat is er gewijzigd?

De wetgever heeft geprobeerd de doeltreffendheid en efficiëntie van overheidsaanbestedingen te vergroten en wil bovendien aanbestedende diensten de kans geven om overheidsopdrachten beter te gebruiken om strategische en maatschappelijke doelen te bereiken (denk aan milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie etc.).

De basisprincipes zijn na deze doorgevoerde wijzigingen niet veranderd, maar de regels zijn wel flexibeler ingevuld. De nieuwe regelgeving geldt voor alle aanbestedingen die aangekondigd worden of waarvoor een uitnodiging wordt uitgeschreven na 1 juli 2016.

Samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen/aanvullingen:

  • De Uniforme Eigen Verklaring is vervangen door het Uniforme Europese Aanbestedingsdocument (UEA). Het gebruik hiervan is in Nederland verplicht voor aanbestedingen boven en onder de Europese drempelwaarden.
    De Europese Commissie biedt een webtool aan voor het invullen van de UEA.
  • Procedures: er is onder meer ruimte gecreëerd voor een ruimere toepassing van de 'onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking' en de 'concurrentiegerichte dialoog'. Bovendien werd ook een nieuwe procedure, het 'innovatiepartnerschap', in het leven geroepen.
  • Uitsluitingsgronden: er werden een aantal nieuwe verplichte en facultatieve uitsluitingsmogelijkheden opgenomen, onder meer in het kader van terrorisme, kinderarbeid, fiscale delicten, schendingen van milieu-, sociale- of arbeidswetgeving, etc.
  • Er bestaan ruimere mogelijkheden en verschoningsgronden voor ondernemers inzake 'Passed Performances'. Men kan eenvoudiger aantonen dat men wel geschikt is voor de nieuwe opdracht.
  • Gewijzigde termijnen: in het algemeen houdt dat een verkorting van de in acht te nemen termijnen in.
  • Wijziging en verruiming van de selectie- en gunningscriteria: toegelicht wordt hoe de EMVI (Economisch meest voordelige inschrijving) moet worden vastgesteld. In beginsel komt het aan op een afweging van de beste 'prijs-kwaliteit verhouding', maar men kan ook afwijken en bijvoorbeeld gunnen op basis van de laagste kosten.

Ook de Gids Proportionaliteit werd gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de wijzigingen in de aanbestedingswet.

Bijkomende vragen? Ik zal spoedig nog enkele artikelen over de voormelde onderwerpen plaatsen, maar uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact opnemen.