Maximering huurprijsverhoging vrije sector

Huurprijsverhoging geliberaliseerde huurwoningen aan banden gelegd.

Een geliberaliseerde huurovereenkomst is een huurovereenkomst, waarbij bij aanvang een huurprijs geldt die hoger is dan € 752,33 (in 2021). Per 1 mei 2021 is de 'Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten' van kracht. Met deze wet worden de huurverhogingen in de zogenoemde vrije sector aan een maximum gebonden. Voorheen bestond er vrijwel geen huurprijsbescherming ten aanzien van de geliberaliseerde huurwoningen. De enige eis was dat de verhuurder de huurprijs slechts eenmaal per jaar mocht verhogen. De maximering in deze nieuwe wet is dan ook een beperking van de contractsvrijheid, die een verhuurder van geliberaliseerde woningen had. 

Maximale huurverhoging 

De verhoging van de huurprijs bij geliberaliseerde huurovereenkomsten mag vanaf 1 mei 2021 niet meer zijn dan inflatie + 1%. Dit jaar is de inflatie 1,4%. De maximale verhoging bedraagt dit jaar dus 2,4%. Indien een bepaling in de huurovereenkomst leidt tot een hoger verhogingspercentage dan is die bepaling nietig en dus niet geldig. 

Geen overgangsrecht
Daar waar in het wetsvoorstel eerst was bepaald dat in een overgangsperiode zou worden voorzien, geldt deze wet nu voor zowel bestaande als voor nieuwe huurovereenkomsten.

Gang naar huurcommissie
Verder voorziet deze nieuwe wet in de mogelijkheid voor de huurder van een geliberaliseerde woning om tijdens de gehele duur van de huurovereenkomst tot de huurcommissie te stappen. Het doel van deze wet is namelijk om huurders te beschermen tegen (te) hoge huurstijgingen. Deze mogelijkheid bestond ten aanzien van geliberaliseerde huurwoningen voorheen slechts voor de eerste zes maanden van de huurovereenkomst (en ingeval van tijdelijke huurovereenkomsten tot 6 maanden na beëindiging of verlening van deze tijdelijke huurovereenkomst). 

Geen beëindiging meer na weigering redelijk aanbod
Deze nieuwe wet voorkomt verder dat de verhuurder de huurovereenkomst (via de rechter) kan beëindigen wanneer de huurder niet instemt met een huurprijsverhoging via een redelijk aanbod. Dit was voorheen wél mogelijk. 

Duur van deze wet
Tot slot: deze wet geldt voor de duur van drie jaar. Na tweeënhalf jaar zal deze wet geëvalueerd worden en zal worden besloten of deze wet zal worden verlengd. 

Heeft u vragen en/of advies nodig over de eventuele gevolgen die deze wet met zich meebrengt? Neemt u dan contact met mij op.