Kosten voor inzage persoonsgegevens

Mogen kosten in rekening worden gebracht voor het inzien van persoonsgegevens?

Stel: uw klant vraagt om inzage in de persoonsgegevens, die u van hem of haar verwerkt. Mag u dan een vergoeding vragen voor de kosten die u maakt om aan dit verzoek te voldoen?

Het ''verwerken'' van persoonsgegevens is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) een heel breed begrip. Daaronder vallen onder meer het verzamelen, ordenen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens. De betrokkene (degene om wiens persoonsgegevens het gaat) heeft op grond van de AVG verschillende rechten, waaronder het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, daar een kopie van te ontvangen of deze te laten vernietigen.

Onder de oude wetgeving (de Wet bescherming persoonsgegevens) was het mogelijk om kosten in rekening te brengen voor dergelijke verzoeken van de betrokkene. Onder de AVG is deze mogelijkheid om kosten in rekening te brengen echter aanzienlijk beperkt. Toch zien we dat verwerkingsverantwoordelijken nog vaak de fout in gaan en ten onrechte een factuur sturen. Wanneer mag er wel een vergoeding worden gevraagd en wanneer niet?

Uitgangspunt onder de AVG is dat aan de betrokkene voor het uitoefenen van diens rechten (waaronder inzage, verkrijgen van kopieën en vernietiging) geen kosten in rekening mogen worden gebracht. Dat mag echter wel wanneer het verzoek van de betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer iemand meerdere malen om dezelfde gegevens vraagt. In een dergelijk geval mag de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de gemaakte administratieve kosten. Ook mag hij - in een uiterst geval - het verzoek geheel weigeren. 

In alle normale gevallen, waarin een betrokkene om inzage vraagt, mogen dus geen kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt dus ook voor de inzagerechten, die een patiënt heeft op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG is immers ook van toepassing op medische gegevens.

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen? Wij adviseren u graag!