Het dreigende Coronavirus op de werkvloer

Welke verplichtingen brengt de corona-uitbraak voor de werkgever met zich mee?

Het zal niemand zijn ontgaan: afgelopen week heeft het corona-virus ook Nederland bereikt. Het aantal besmettingen stijgt, terwijl er inmiddels ook Nederlanders in thuisquarantaine verblijven. Met de terugkeer van veel Nederlanders uit vakantiegebieden waar ook sprake is van (dreigende) corona-besmettingen, nemen veel werkgevers maatregelen om (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen. Maar wat kun je als werkgever doen, en wat ben je verplicht om te doen?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever is verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. De werkgever dient daarnaast ook voorlichting en instructies te geven over de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

In de Arbeidsomstandighedenwet is dus een algemene verplichting voor de werkgever opgenomen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat wil niet zeggen dat de werkgever bij iedere dreigende epidemie meteen concrete maatregelen dient te nemen. Pas als er sprake is van een concrete bedreiging voor de gezondheid of veiligheid van de werknemers, dient de werkgever daartegen voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat betekent dat de werkgever bij de huidige Corona-uitbraak nog niet meteen verplicht is om allerlei maatregelen te nemen: dat is pas het geval zodra er sprake is van een concrete dreiging voor de werknemers. Die concrete dreiging ontstaat bijvoorbeeld wanneer een werknemer symptomen van het virus vertoont, of wanneer een werknemer net uit een gebied terugkeert waar sprake is van een ernstige uitbraak en er dus een risico is dat de werknemer collega’s kan besmetten. De werkgever kan dan verplicht zijn om de desbetreffende werknemer naar huis te sturen, of bijvoorbeeld beschermingsmaterialen te verstrekken. 

De dreiging van het corona virus creëert overigens geen recht voor de werknemer om thuis te werken als daarover geen specifieke afspraken tussen de werknemer en werkgever zijn gemaakt. De werknemer blijft verplicht om de arbeid op de gebruikelijke manier te verrichten zolang er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid of een serieuze bedreiging voor zijn gezondheid. Uiteraard kunnen daar tussen de werkgever en werknemer wel andere afspraken over gemaakt worden en bij een ernstige en concrete dreiging zou de werkgever in het kader van goed werkgeverschap wel verplicht kunnen zijn om daar afspraken over te maken.

Met betrekking tot werknemers die in verplichte quarantaine verblijven geldt dat de werkgever verplicht is om het loon door te betalen. De quarantaine kan door de overheid worden opgelegd op grond van de Wet publieke gezondheid. Het niet verrichten van de arbeid komt dan niet in redelijkheid voor rekening van de werknemer en dus geldt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Dat kan wel anders zijn indien de werknemer door zijn eigen schuld in thuisquarantaine moet blijven, bijvoorbeeld omdat hij bewust een gebied heeft bezocht waar op dat moment al sprake was van een Corona-uitbraak. Dit ligt dan in de risicosfeer van de werknemer, hetgeen dan wel moet worden aangetoond. 

Heeft u als werkgever vragen over de verplichtingen tijdens ziekte of dreigende ziekte, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.