Bestuurlijk handhaven bij bouwovertredingen

Bestuursdwang of dwangsom bij een bouwovertreding. Wat moet u doen?

Wanneer een bestuursorgaan meent dat u zich niet houdt aan de wet of aan lokale regelgeving kan zij handhavend optreden. Stel dat u bijvoorbeeld bij het bouwen installaties heeft laten plaatsen die niet voldoen aan bepaalde milieunormen (bijvoorbeeld geluidsoverlast), dan kan de gemeente, de provincie of een ander bestuursorgaan beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom. 

Voordat het bestuursorgaan daartoe overgaat moet zij eerst (onderbouwd) vaststellen dat er sprake is van een inbreuk. Vervolgens zal zij u daarvan in kennis stellen en aangeven dat zij voornemens is handhavend op te treden. Tegen dat voornemen kunt u een zienswijze kenbaar maken en daarmee de overheid ertoe proberen te bewegen af te zien van de sancties. Het is op dat moment dus al van belang te zorgen voor een heldere en goed onderbouwde zienswijze. 

Stel dat het bestuursorgaan die zienswijze terzijde legt en toch overgaat tot het opleggen van bijvoorbeeld de last onder dwangsom, dan heeft u in ieder geval voldaan aan een goede dossieropbouw en dient u in de bezwaarmogelijkheid voldoende duidelijk met een bezwaarschrift aan te tonen waarom in die kwestie geen sanctie zou mogen volgen. U kunt dan bijvoorbeeld aanvoeren dat u (i) niet de overtreder in kwestie bent, (ii) er geen sprake is van een overtreding, (iii) het onevenredig belastend is om op die overtreding te handhaven, (iv) onduidelijk is hoe aan de last moet worden voldaan of (v) hoe de overtreding kan worden verholpen, dan wel (vi) dat er sprake is van strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur (evenredigheid, gelijkheid, rechtszekerheidsbeginsel etc.). Dient u geen zienswijzen in dat loopt u grote kans uw rechten te verspelen!

Het is dus van belang u vanaf het begin van goede bijstand omdat het uiterst riskant is het risico te lopen dat de sanctie wordt opgelegd. Eenmaal opgelegd is het namelijk veel moeilijker om nog iets te ondernemen tegen de eenvoudige verbeuring van dwangsommen (zeker als een begunstigingstermijn - de termijn waarbinnen u de overtreding ongedaan kunt maken zonder dat er een sanctie volgt - is verstreken). Over de stappen die u daarna nog kunt ondernemen, kunt u meer lezen in het andere artikel dat ik over dit onderwerp schreef. 

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!