• Melden betalingsonmacht

Melden betalingsonmacht

Uw onderneming moet belasting afdragen aan de belastingdienst en pensioenpremies aan het pensioenfonds. Maar wat als uw bedrijf in liquiditeitsproblemen verkeert en dit niet kan betalen? Hieronder zetten wij voor u op een rij wat uw verplichtingen zijn.

Niet betalen belastingen

Als onderneming ben u verplicht om belasting af te dragen aan de belastingdienst. Als de onderneming de belastingen niet kan betalen, moet dit bij de belastingdienst worden gemeld. Dit heet de “meldingsplicht”.

Voor welke belastingen geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt niet voor alle belastingen, maar alleen voor loonbelasting, loonheffingen (premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet), omzetbelasting (btw), accijns, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim en snuiftabak, belastingen op milieugrondslag, kansspelbelasting en eventuele boetes, kosten en invorderingsrente in verband met een aanslag.
Gaat het om een andere belasting dan hiervoor genoemd? Dan geldt er geen meldingsplicht bij betalingsonmacht.

Wie moeten betalingsonmacht melden/wie is aansprakelijk?

De meldingsplicht geldt voor de volgende personen:
-    De statutair bestuurder van de onderneming;
-    De voormalige statutair bestuurders van de onderneming, als de betreffende belasting tijdens de bestuurstermijn van deze voormalige bestuurder(s) is ontstaan;
-    De feitelijk leidinggevende van de onderneming;
-    De vereffenaars van de onderneming.

Wanneer en hoe moet betalingsonmacht worden gemeld?

De betalingsonmacht moet u melden binnen twee weken nadat de belastingen hadden moeten zijn betaald. De melding moet dus ook plaatsvinden als de betalingsonmacht slechts tijdelijk van aard is.
De melding gebeurt schriftelijk door het invullen van het formulier van de Belastingdienst. In dit formulier vermeldt u welk soort belasting de onderneming niet kan betalen, over welk tijdvak de onderneming de aangiften of aanslagen niet kan betalen en de omstandigheden waardoor de onderneming de kan betalen. Een duidelijke uitleg van de oorzaak van de betalingsproblemen is daarbij vereist. U kunt niet volstaan met de vermelding dat de oorzaak “liquiditeitsproblemen” is.

Hoe lang blijft de melding geldig?

Als u eenmaal betalingsonmacht correct hebt gemeld en ook de volgende periode de belastingen niet kunt betalen, blijft deze melding voortduren. U hoeft dus niet opnieuw betalingsonmacht te melden over het volgende tijdvak. 
Maar wat als u eerdere openstaande aanslagen of aangiften waarvoor u betalingsonmacht hebt gemeld alsnog hebt betaald? In dat geval zal de Belastingdienst u laten weten dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht, omdat zij ervan uitgaat dat u de belastingen weer kunt betalen. De eerdere betalingsonmacht is daarmee komen te vervallen. Als de onderneming vervolgens wederom niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, moet u dat opnieuw bij de Belastingdienst melden. 

Houdt melding van betalingsonmacht ook uitstel van betaling of kwijtschelding in?

Nee. U moet naast de melding van de betalingsonmacht ook uitstel van betaling of kwijtschelding aanvragen.

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst deze regel versoepeld. Wij informeren u in een separaat bericht wat deze verspoeling inhoudt.

Waarom moet u betalingsonmacht melden: sancties?

Als u niet tijdig een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht hebt gedaan, bent ú als (voormalig) statutair bestuurder, feitelijk leidinggevende, of vereffenaar persoonlijk aansprakelijk. U bent in dat geval hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaalde belastingen.
Tenzij u zelf aannemelijk kunt maken dat het niet aan u te verwijten is dat u geen rechtsgeldige melding hebt gedaan en dat het niet uw schuld is dat de belastingen en premies niet zijn betaald.

Als u wel een rechtsgeldige tijdige melding hebt gedaan, bent u alleen persoonlijk aansprakelijk als de Belastingdienst aanneemt dat het niet betalen van de belastingen het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan u te wijten is.

Niet betalen pensioenpremies

De onderneming moet naast belastingen aan de Belastingdienst wellicht ook pensioenpremies aan het bedrijfspensioenfonds afdragen. Ook hiervoor geldt de meldingsplicht zoals hierboven beschreven.

De betalingsonmacht kunt u bij het pensioenfonds melden door het invullen van het formulier van de Belastingdienst en het vervolgens naar het pensioenfonds te sturen.

Kortom; meld tijdig de betalingsonmacht van uw onderneming en beperk hiermee uw aansprakelijkheid.

Hebt u nadere info of hulp nodig dan kunt u contact opnemen met onze Coronadesk of Michelle Otten.