Privacystatement

Privacy  Statement  - informatie voor niet-cliënten

Deze informatie is niet voor u bestemd als u cliënt bent van Adelmeijer Hoyng Advocaten (“AHA”). De voor u bestemde informatie over privacy is dan via een andere weg aan u verstrekt. Beschikt u niet meer over deze informatie? Dan stuurt AHA de informatie op uw verzoek graag nogmaals aan u toe.

Deze informatie is wel voor u bestemd als u (nog) geen cliënt bent van AHA. Want ook als u geen cliënt bent, kan het zijn dat AHA persoonsgegevens van u verwerkt, omdat u direct of indirect een relatie heeft met AHA. Zo kunt u:

 • de wederpartij zijn van een cliënt van AHA;
 • een (rechts)persoon zijn die op een of andere manier een rol heeft in een van de faillissementen die de curatoren van AHA afwikkelen;
 • een leverancier of tussenpersoon zijn van AHA;
 • een overheidsinstantie of brancheorganisatie zijn waar AHA mee van doen heeft;
 • een bezoeker van de website van AHA zijn.

Ook kunt werkzaam voor of een relatie zijn van een van bovenstaanden. In dat geval is deze informatie ook bestemd voor u.

AHA hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt en dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe AHA dat doet.

AHA is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy is AHA als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Bredestraat 12
Website: www.ahadvocaten.eu
Telefoonnummer: 043-3506200
Faxnummer: 043-3262244
E-mailadres: info@ahadvocaten.eu

Als u een leverancier of tussenpersoon bent van AHA, een overheidsinstantie of brancheorganisatie waar AHA mee van doen heeft of een bezoeker van de website van AHA bent, heeft u de persoonsgegevens waarover AHA beschikt zelf aan AHA ter beschikking gesteld. In dit geval heeft AHA u er eerder schriftelijk, per e-mail of via de website over geïnformeerd dat deze voor u bestemde informatie op deze website te vinden is. Hier geldt dat u zelf bepaalt welke persoonsgegevens AHA verwerkt. U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt kan AHA mogelijk geen overeenkomsten met u aangaan of kan dat van negatieve invloed zijn op de wijze waarop AHA overeenkomsten met u uitvoert of contacten met u onderhoudt.

Het kan ook zijn dat de persoonsgegevens waarover AHA beschikt niet door uzelf maar door derden aan AHA ter beschikking zijn gesteld. Dat kan in het bijzonder het geval als u:

 • de wederpartij bent van een cliënt van AHA bent; of
 • een (rechts)persoon bent die op een of andere manier een rol heeft in een van de faillissementen, die de curatoren van AHA afwikkelen.

Als u de wederpartij van een cliënt van AHA bent, valt alle informatie die de cliënt over u verstrekt, onder het beroepsgeheim van de behandelend advocaat. AHA mag u in dat geval geen enkele mededeling doen over de verwerkingen die in dit kader plaatsvinden. Dit laat onverlet dat  AHA de verwerkingen van uw persoonsgegevens met dezelfde waarborgen omkleedt als die van haar cliënten en andere niet-cliënten. Strikt genomen is AHA niet verplicht u enige informatie hierover te verstrekken. Maar omdat AHA een zo groot mogelijke transparantie in acht wil nemen, plaatst AHA deze algemene informatie – ook voor u – op haar website.

U kunt ook op een of andere manier een rol hebben in een van faillissementen die de curatoren van AHA afwikkelen. U kunt bijvoorbeeld werknemer, crediteur, debiteur of kredietverstrekker zijn van de failliet. Via deze weg kan AHA allerlei persoonsgegevens over u verkrijgen. Het is voor AHA helaas onmogelijk, of niet doenlijk, om u de informatie in dit privacy statement individueel mede te delen. Daarom treft u deze informatie aan op de website van AHA.

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Zo worden uw persoonsgegevens intern enkel gedeeld met personeel op een ‘need to know’ basis en is al het personeel gebonden aan strikte geheimhouding. De bedrijfspanden van AHA en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website van AHA. AHA monitort continue of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging aan zodra daar aanleiding toe is.

AHA verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor bepaalde doeleinden. Dat zijn de volgende:

 • de algemene administratie voor de bedrijfsvoering van AHA, in het bijzonder ook om contact met u onderhouden;
 • de uitvoering van overeenkomsten met u, of de (rechts)persoon voor wie u werkt of waarvan u een relatie bent;.
 • de uitoefening van de faillissementspraktijk;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op AHA rusten, zoals de civiele en fiscale boekhoudplicht en de op advocaten en curatoren toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de behartiging van geschillen met u of met (rechts)personen voor wie u (in)direct werkt of waarmee u een relatie heeft;
 • de evaluatie van bedrijfsprestaties van AHA en haar personeel;
 • (in zeer beperkte mate) voor marketingdoeleinden.

Als AHA uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken dan de doeleinden waarvoor AHA ze heeft ontvangen en wanneer deze doeleinden onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd als AHA  daartoe verplicht is.

De persoonsgegevens die AHA verwerkt, heeft AHA nodig om:

 • een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent;
 • een wettelijke verplichting na te komen; of
 • een gerechtvaardigd belang van AHA of derden te behartigen. Zo verwerkt AHA persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen:

         - het uitvoeren van overeenkomsten met rechtspersonen voor wie u (in)direct werkt of waarmee u een relatie heeft; 
         - het evalueren en verbeteren van bedrijfsprestaties;
         - voor marketing doeleinden, in het bijzonder het versturen van informatie over juridische ontwikkelingen of events van AHA.

Tenzij u een bezoeker bent van de website van AHA en op “OK” heeft geklikt voor de doelen zoals genoemd in het cookiestatement, verwerkt AHA op dit moment geen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Als AHA uw persoonsgegevens verwerkt, of in de toekomst gaat verwerken, op grond van uw toestemming, kunt u de gegeven toestemming altijd intrekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

AHA verwerkt persoonsgegevens van diverse aard. Zo verwerkt AHA wellicht:

 • N.A.W.-gegevens;
 • Overige contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media-accountgegevens;
 • IP-adressen;
 • Kopieën van identiteitskaarten, en dus van pasfoto’s, BSN-nummers, geboortedata en –plaatsen en geslacht;
 • Gegevens over uw functie;
 • Bankrekeningnummers;
 • Alle overige persoonsgegevens en overige informatie die door cliënten aan behandeld advocaten worden verstrekt in het kader van de opdracht aan de advocaat;
 • Alle overige persoonsgegevens en overige informatie waarover een curator van AHA komt te beschikken in het kader van de afwikkeling van een faillissement.

Let wel: de laatste twee genoemde categorieën kunnen gevoelige persoonsgegevens – al dan niet van minderjarigen – bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden.

AHA bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor AHA ze verwerkt. Dit tenzij de wet AHA verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaart AHA niet langer dan verplicht.

Het kan soms nodig zijn dat AHA persoonsgegevens verstrekt aan derden. Dat is het geval als de persoonsgegevens in het kader of ten gevolge van de uitoefening van haar advocatenpraktijk of faillissementspraktijk door AHA moeten worden verstrekt aan:

 • Rechtbanken of andere geschillenbeslechters;
 • De fiscus, het openbaar ministerie of andere overheidsinstanties;
 • Toezichthouders;
 • Derde adviseurs of experts;
 • Overige derden waaraan persoonsgegevens verstrekt moeten worden in het kader van de uitvoering van de advocatenpraktijk en faillissementspraktijk. Op voorhand kan AHA u helaas niet informeren welke derden dat precies (kunnen) zijn.

AHA besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden. Deze derden worden met zorg geselecteerd en zij worden gebonden aan alle afspraken die verplicht zijn om uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. AHA geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat AHA met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen u die informatie gegeven. Ook heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit;
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met AHA via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop AHA uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons dan. AHA probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.