• Onderneming en Aansprakelijkheid

Onderneming en Aansprakelijkheid

Bij het exploiteren, oprichten of beëindigen van een onderneming doen zich veel juridische vragen en problemen voor. Hetzelfde geldt bij overnames en bij het aangaan van samenwerkingsverbanden (joint ventures) dan wel bij het participeren in andere ondernemingen.

Binnen de kaders van het ondernemingsrecht is het de kunst zaken zodanig vast te leggen dat uw belangen en die van uw onderneming optimaal worden gediend, waarbij u zo weinig mogelijk risico loopt. Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan het besturen van een onderneming. Als ondernemer moet u immers de belangen van de vennootschap vooropstellen. Bestuurders en commissarissen liggen veelvuldig onder het vergrootglas, met het gevolg dat (bestuurders)aansprakelijkheid regelmatig een aandachtspunt vormt.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Wij staan zowel ondernemingen als ondernemers, bestuurders, (minderheids-)aandeelhouders en commissarissen bij.

Onze expertise op het gebied van ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid strekt zich uit over de volgende gebieden:

  • adviseren en opstellen van contracten bij overnames, waaronder aandelen- en activa/passiva transacties, (het aangaan of verbreken van) joint ventures of andere samenwerkingsverbanden, alsmede management buy outs;
  • adviseren en procederen bij aandeelhoudersgeschillen, waaronder het procederen in het kader van de geschillen- en enquĂȘteregelingen;
  • adviseren en procederen bij bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van commissarissen;
  • verrichten van due diligence onderzoeken;
  • opstellen van overeenkomsten, waaronder aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten en intentieovereenkomsten;
  • begeleiden van ondernemingen bij liquidatie of vereffening.