Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

‚ÄčNa invoering van de Wet Werk en Zekerheid, moet een werkgever duidelijk motiveren welk belang hij heeft bij het opnemen van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Voor schade-varing (schade veroorzaakt door een boot op het water) geldt een verjaringstermijn van twee jaar. In een geval van samenloop tussen onrechtmatige daad en schade-varing kan die verjaringstermijn niet worden opgerekt door de vordering uitsluitend te baseren op onrechtmatige daad waarvoor een verjaringstermijn van 5 jaar geldt.

In de rechtspraktijk van alledag worden vaak schikkingen getroffen. Het besparen van (hoge) kosten kan hierbij een rol spelen. Of het snel willen oplossen van een geschil.

Bij een geschil over de verplichting tot levering van een registergoed, kan de rechter bepalen dat zijn vonnis in de plaats treedt van een notariële akte. Op die manier kan de eigendom van een registergoed wisselen zonder dat er een notaris aan te pas komt.

Met het vestigen van een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op roerende zaken wordt vaak een ‘veiligheidsklep’ ingebouwd. De vraag is wat geldt als die zaken zich vermengen met andere zaken?

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de hoogst geboden prijs in beginsel de markconforme prijs is. Dat kan anders zijn wanneer er om een oneigenlijke reden een bod wordt uitgebracht.

De zorgverzekeraar is volgens de rechtbank een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet en mag niet zomaar besluiten om slechts bij één leverancier haar middelen in te kopen.

Mag een aanbestedende dienst een aanbesteding intrekken, bijvoorbeeld wanneer er uiteindelijk maar één gegadigde is? De rechter is van oordeel dat op een aanbestedende dienst geen verplichting rust om uiteindelijk een overeenkomst te sluiten.

Abonneren op onze Nieuwsupdate