• Zijn duurovereenkomsten altijd opzegbaar?

Zijn duurovereenkomsten altijd opzegbaar?

Wat is een duurovereenkomst en hoe kom je er vanaf?

Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen niet eenmalig maar voortdurend een prestatie leveren. Voorbeelden zijn de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de distributieovereenkomst. Voor sommige duurovereenkomsten - zoals de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst - is in de wet geregeld hoe zij kunnen worden beëindigd. Maar hoe zit het met andere duurovereenkomsten? Kunnen deze altijd worden opgezegd?

De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomsten in beginsel opzegbaar zijn, zelfs indien de overeenkomst of de wet niet voorzien in een mogelijkheid tot opzegging. Dat is alleen anders indien partijen duidelijk bedoeld hebben om een niet-opzegbare overeenkomst te sluiten.

Indien de overeenkomst opzegbaar is, kan het zo zijn dat opzegging alleen mogelijk is indien er een zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. Ook kan het zo zijn dat een bepaalde opzegtermijn in acht genomen moet worden. Verder kan een opzegging zonder het aanbieden van een schadevergoeding aan opzegging in de weg staan. Ook alle drie de hier voor genoemde voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Hoe dat precies  zit, verschilt van geval tot geval.

Pas dus op wanneer u een duurovereenkomst wilt gaan opzeggen. Indien u geen rekening houdt met bovenstaande punten kan het wel eens duur worden, in die zin dat achteraf kan blijken dat u ofwel niet mocht opzeggen, ofwel ten onrechte geen of een te korte opzegtermijn in acht heeft genomen of geen schadevergoeding heeft betaald.

Twijfelt u over de juiste manier om een overeenkomst te beëindigen? Laat u dan altijd goed adviseren!