• Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Belangrijke wet voor o.a. verenigingen en stichtingen per 1 juli 2021 van kracht.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wordt per 1 juli 2021 van kracht.

Deze wet bepaalt dat de regels, die op dit moment gelden voor de besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV), in ruimere zin van toepassing worden op stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
Met de invoering van deze wet komen er aanvullende wettelijke bepalingen over: 

  • Het bestuur van stichtingen en verenigingen; 
  • Het toezicht op het bestuur van stichtingen en verenigingen;  
  • De aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, stemrecht, ontslag, ontstentenis en belet van bestuurders en toezichthouders.

Dit zijn onderwerpen die in de statuten van de rechtspersoon worden vastgelegd. De wet kent geen verplichting om de statuten direct aan te passen aan de nieuwe regelingen. Pas wanneer er een statutenwijziging plaatsvindt, zullen de statuten ook in overeenstemming moeten worden gebracht met de nieuwe wettelijke bepalingen. 

Worden de statuten niet direct gewijzigd, dan lopen de statuten vanaf 1 juli 2021 niet langer gelijk aan het geldende wettelijke kader. Dat kan voor verwarring zorgen omdat de statuten vaak als leidraad dienen voor betrokkenen bij de rechtspersoon. Die betrokkenen lopen dan het risico dat ze onbedoeld in strijd met de wet handelen. Om dit te voorkomen is het raadzaam om de statuten na inwerkingtreding van de wet direct aan te passen. 

Voor bestuurders van stichtingen en verenigingen is met name relevant dat voor hen een nieuwe regeling over tegenstrijdig belang gaat gelden. Bestuurders van commerciële stichtingen en verenigingen moeten zich ervan bewust zijn dat zij blootgesteld worden aan een ander aansprakelijkheidsregime. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ons Team Onderneming en Aansprakelijkheid adviseert u graag!