• Tijdelijke verhuur van woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte

Een gebrek aan doorstroming op de gereguleerde huurmarkt leidt voor jongeren tot onvoldoende aanbod van woonruimte en tot een te hoge toegangsdrempel tot de huurmarkt. De wetgever heeft het daarom onlangs mogelijk gemaakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte te sluiten met jongeren.

Een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte eindigt in beginsel niet door het enkele verloop van de huurtijd. Voor de beƫindiging van een dergelijke huurovereenkomst is opzegging door huurder of verhuurder vereist. De opzegging kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden, indien zij berust op een van de in de wet opgesomde gronden. De opzegging moet bovendien vermelden welke grond tot de opzegging heeft geleid.

Een van die gronden is het eigen gebruik van de woonruimte door de verhuurder. Wanneer de verhuurder aannemelijk kan maken dat hij de woonruimte nodig heeft voor dringend eigen gebruik, kan de verhuurder de voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst rechtsgeldig opzeggen. Onder dringend eigen gebruik viel al de situatie dat de verhuurde woonruimte bedoeld is voor studenten maar de huurder niet langer student is.

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden van de verhuurder om een huurovereenkomst op te zeggen wegens dringend eigen gebruik uitgebreid. Onder deze regeling valt voortaan ook het verstrekken van woonruimte aan jongeren tot 28 jaar, mits de woonruimte volgens de huurovereenkomst bestemd is voor jongeren en de woonruimte opnieuw verhuurd zal worden aan jongeren. Opzegging kan in dat geval plaatsvinden wanneer vijf jaar zijn verstreken sinds de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Huurder en verhuurder kunnen overeenkomen dat de termijn van vijf jaren wordt verlengd met maximaal twee jaar. Voor gehandicapten, ouderen, promovendi en grote gezinnen heeft de wetgever een vergelijkbare regeling getroffen.

De wetgever heeft de verhuurder dus nieuwe mogelijkheden geboden tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte. Wees er als verhuurder wel op bedacht dat de huurder nog altijd huur(prijs)bescherming geniet.