• Minderwerk in de aannemerij

Minderwerk in de aannemerij

Wat zijn de (financiële) gevolgen van minderwerk?

Wie voor een ander werk gaat verrichten brengt meestal vooraf een offerte uit. Daarin komen vaste (eenheids-)prijzen, vermoedelijke hoeveelheden en in het werk te bepalen bedragen of stelposten voor. De opdrachtgever zal in de regel dan de offerte (zo nodig na aanpassingen of onderhandelingen) goedkeuren en daarmee opdracht geven tot uitvoering. 

Soms worden bepaalde posten niet uitgevoerd. Dat kan te wijten zijn aan een verzuim van de aannemer of een verzoek van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht). Dit heet minderwerk. 

In directe zin zegt de wet niets over minderwerk. Wanneer zo’n situatie zich voordoet en de aannemer eenvoudigweg instemt met het achterwege laten van bepaalde werken kan dit dus getypeerd worden als een wijziging (een nieuwe situatie van aanbod en aanvaarding) van de overeenkomst. De verschuldigde aanneemsom wijzigt dan ook.  Aangenomen mag dan worden dat de aannemer instemt met wijziging van de aanneemsom (vermindering). 

Als een aannemer bepaalde werkzaamheden niet uitvoert, kan hem dat door de opdrachtgever verweten worden (tekortkoming). Die laatste kan dan de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden, maar of de aanneemsom dan evenredig mee wijzigt, is soms afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of tijdig is geklaagd (de klachtplicht).

Let vooral ook goed op wanneer er in de overeenkomst iets geregeld is over ''korting'' of ''meer- en minderwerk''. Dat speelt sowieso wanneer op de overeenkomst de UAV(-GC) van toepassing is, waarbij uitgangspunt is dat de verrekening op het einde van de rit plaatsvindt. Maar in de overeenkomst kan bijvoorbeeld ook opgenomen zijn dat de aannemer recht blijft houden op betaling, zelfs als bepaalde delen niet worden uitgevoerd. Dat kan omdat de aannemer zeker wil zijn van bepaalde inkomsten. Minderwerk kan dus aanleiding geven tot een claim van de aannemer wegens gederfde winst.  

Op zoek gaan naar minderwerk lijkt dus lonend te kunnen zijn voor een opdrachtgever, maar wees gewaarschuwd. Het is verstandig goed de gemaakte afspraken na te kijken voor er besloten wordt in te stemmen met minderwerk of minderwerk op te dragen.

Bent u een (onder)aannemer of opdrachtgever die zit met een vraag over minderwerk? Speelt bijvoorbeeld de vraag of er wel sprake is van minderwerk, of minderwerk recht geeft op korting of dat u net beducht moet zijn voor financiële tegenvallers die met de beslissing samenhangen? Neem dan gerust contact op met onze bouwrecht specialisten!