• Inwerkingtreding Wet Compensatie transitievergoeding

Inwerkingtreding Wet Compensatie transitievergoeding

Volgende week woensdag is het 1 april 2020 en dan treedt de compensatieregeling in werking op grond waarvan werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoedingen, die zij hebben betaald bij het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (de Wet Compensatie transitievergoeding).

Deze wet heeft terugwerkende kracht en wel tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 april a.s. op grond van deze wet de reeds in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 door hen betaalde bedragen aan transitievergoeding in het kader van de beëindiging van de dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers kunnen terugvorderen. Belangrijk om te weten is dat de wet voor deze transitievergoedingen bepaalt dat de aanvraag voor compensatie vóór 1 oktober 2020 moet zijn ingediend. Gerekend vanaf 1 april a.s. hebben werkgevers daarvoor dus zes maanden de tijd.

Voor de transitievergoedingen die ná 1 april a.s. bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers worden betaald, geldt dat de compensatie moet worden aangevraagd binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding.

Er moeten nogal wat documenten bij de compensatieaanvraag worden ingediend, zoals:

  • de ontslagvergunning en ontslagbrief of de beëindigingsovereenkomst;
  • documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was;
  • het betalingsbewijs van de transitievergoeding die is betaald;
  • de berekening van de transitievergoeding.

Mocht u over het indienen van de compensatieaanvraag vragen hebben, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag!