• Goede voorbereiding voorkomt verzuim

Goede voorbereiding voorkomt verzuim

Als een aannemer wacht op een (laatste) ingebrekestelling van de opdrachtgever, kan het al te laat zijn.

In de bouw zijn vaak meerdere (onder)aannemers bij een project betrokken. Het kan voorkomen dat een van de aannemers geen deugdelijk werk levert, bijvoorbeeld doordat niet de voorgeschreven materialen worden toegepast of de maatvoering onjuist is. Er is dan sprake van een tekortschieten van de aannemer. Een tekortkoming geeft (als deze ernstig genoeg is) de opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden en bijvoorbeeld een derde het werk te laten uitvoeren. Echter, voordat het contract kan worden ontbonden, moet de aannemer in verzuim zijn (tenzij nakoming onmogelijk is).

Als voor de nakoming geen termijn is bepaald, dan treedt verzuim in wanneer de aannemer in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft. De functie van een ingebrekestelling is om de schuldenaar nog een laatste kans te geven. 

Welke termijn ''redelijk'' is, hangt af van de omstandigheden. Relevant is onder andere de tijd die de aannemer vóór de aanmaning heeft gehad om zich voor te bereiden. In de meeste gevallen staat het de aannemer niet vrij om achterover te leunen en te wachten met het verrichten van voorbereidende handelingen tot hij aangemaand wordt. Ook zijn eerder door de opdrachtgever gestelde termijnen van belang, zelfs als die geen fataal karakter hadden en niet aan de vereisten van een ingebrekestelling voldeden. Die eerder gestelde termijnen kunnen meebrengen dat de in de aanmaning gestelde termijn korter mag zijn dan wanneer de aannemer niet al eerder een termijn was gesteld.

Soms treedt verzuim zonder ingebrekestelling in. Dat is bijvoorbeeld het geval als de aannemer niet of niet toereikend reageert op een verzoek van de opdrachtgever om zich binnen een redelijke termijn uit te laten over de manier waarop en de termijn waarbinnen hij door de opdrachtgever omschreven gebreken zal herstellen. Afhankelijk van de reactie van de aannemer (of het gebrek daaraan) kan de opdrachtgever afleiden dat de aannemer niet zal nakomen. De aannemer verkeert dan in verzuim.

Voor een aannemer is het dus van belang dat hij niet een (laatste) ingebrekestelling van de opdrachtgever afwacht. Als de aannemer ondertussen niet de nodige voorbereidingen heeft getroffen, kan het al te laat zijn om het werk (tijdig) uit te voeren of te herstellen, waardoor hij in verzuim komt. Voor opdrachtgevers loont het om de aannemer meer dan eens op zijn verplichtingen te wijzen en duidelijke (harde) termijnen te stellen. Zo voorkomt de opdrachtgever dat er later een langere termijn aan de aannemer moet worden gegund alvorens verzuim intreedt en de overeenkomst kan worden ontbonden.

Heeft u vragen over ingebrekestellingen, verzuim of ontbinding? Wij adviseren u graag!