• Facturen op regiebasis

Facturen op regiebasis

Wat zijn de gevolgen van het voldoen van een factuur op regiebasis?

Een opdrachtgever spreekt vaak een vaste prijs af voor het werk dat een aannemer of opdrachtnemer (bijvoorbeeld een architect) voor hem zal verrichten. Soms is vooraf echter niet precies duidelijk welke werkzaamheden moeten worden verricht. In dat geval kunnen  werkzaamheden (deels) op basis van regie worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat partijen een uurtarief afspreken en dat na oplevering van het werk de daadwerkelijk bestede tijd en de kosten van de gebruikte materialen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. In de bouw is er daarnaast geregeld sprake van meer- of minderwerk, waardoor de aanneemsom aan het einde van het werk hoger of lager kan uitvallen bij de eindafrekening.

Als de aannemer of de opdrachtnemer meerwerk of werk op basis van regie in rekening brengt, dan is het in beginsel aan hem om aan te tonen welke werkzaamheden hij heeft verricht en hoeveel tijd daarmee was gemoeid. Als partijen geen uurtarief hebben afgesproken dan heeft de aannemer of de opdrachtnemer recht op een gebruikelijk loon. De aannemer of de opdrachtnemer moet in dat geval ook aantonen wat een gebruikelijk uurtarief is voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. 

Echter, als de opdrachtgever de factuur voldoet en hij er daarna pas achter komt dat er te veel aan hem in rekening is gebracht, dan is het aan de opdrachtgever om aan te tonen dat hij te veel voor het werk heeft betaald en dat er dus sprake is van onverschuldigde betaling. De opdrachtgever, die terugbetaling van een voldaan factuurbedrag vordert, moet zelf eerst voldoende stellen om zijn vordering te onderbouwen. Pas daarna kan worden toegekomen aan een eventuele plicht van de aannemer of opdrachtnemer om verantwoording af te leggen over de afrekening. De opdrachtgever verkeert na betaling van een factuur dus in een nadeligere juridische positie dan daarvoor.

Op het moment dat de opdrachtgever een factuur ontvangt, doet hij er dan ook goed aan om het in rekening gebrachte bedrag te controleren, voordat hij de factuur betaalt. Zo kan de opdrachtgever voorkomen dat hij naderhand het teveel betaalde weer moet terugvorderen. Tegelijkertijd moet de opdrachtgever in gedachte houden dat het ten onrechte niet (geheel) voldoen van een factuur grote nadelige gevolgen voor hem kan hebben. De aannemer of opdrachtgever kan dan mogelijk zijn werkzaamheden opschorten en aanspraak maken op schadevergoeding. Voorzichtigheid is dus geboden, zowel bij het voldoen als bij het (gedeeltelijk) niet voldoen van een factuur.

Bent u verwikkeld in een geschil over de voldoening van een factuur of een eindafrekening na uitvoering van werk op basis van regie of meer- en minderwerk? Ons Team Bouwrecht adviseert u graag!