• Einde bij de pensioenleeftijd

Einde bij de pensioenleeftijd

Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst als is overeengekomen dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd?

In veel arbeidsovereenkomsten is een pensioenontslagbeding opgenomen. Hierin is vaak overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval eindigt als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Vroeger was wel duidelijk wat daarmee werd bedoeld: in het algemene spraakgebruik werd onder de term “pensioengerechtigde leeftijd” zowel de AOW-leeftijd als de leeftijd van het (aanvullend) pensioen begrepen. In beide gevallen ging het namelijk om het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Inmiddels is het stelsel van pensioen en AOW veranderd. De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd kunnen nu verschillende leeftijden zijn, hetgeen problemen oplevert als in de arbeidsovereenkomst nog is opgenomen dat deze eindigt bij het bereiken van de “pensioengerechtigde leeftijd”. Want welke leeftijd wordt daarmee nu bedoeld? 

Over deze vraag moest het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich onlangs buigen. Ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst die voorlag was de term “pensioengerechtigde leeftijd” duidelijk en betekende deze 65 jaar, maar na de wetswijzigingen met betrekking tot AOW en pensioenrichtleeftijd was deze term voor meerdere uitleg vatbaar geworden. De insteek van de werkgever was dat het dienstverband van de werkneemster eindigde bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De insteek van de werkneemster was dat zij gerechtigd was (en ook de wens had) om langer door te werken en wel tot het moment van het bereiken van de pensioenleeftijd op grond van de geldende pensioenregeling. 

Het gerechtshof oordeelde dat uit de verklaringen en gedragingen van partijen tegenover elkaar duidelijk bleek dat zowel de werkgever als de werkneemster de AOW-leeftijd aanmerkten als de einddatum van de arbeidsovereenkomst in de zin van het pensioenontslagbeding. Partijen waren het daarover dus eens en maakten dat volgens het gerechtshof aan elkaar voldoende duidelijk kenbaar. Deze partijen hadden in zoverre met elkaar de ontstane leemte in de arbeidsovereenkomst ingevuld.

De vraag is hoe de uitkomst van deze rechtszaak was geweest als partijen zich anders hadden gedragen of uitgelaten. Ons advies is om gerechtelijke procedures te voorkomen, door het pensioenontslagbeding in uw arbeidsovereenkomsten duidelijk te formuleren. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.