• Verval van vakantiedagen bij overlijden

Verval van vakantiedagen bij overlijden

Vervallen niet genoten vakantiedagen indien de werknemer komt te overlijden?

Het komt regelmatig voor dat een werknemer overlijdt terwijl hij nog een groot aantal vakantiedagen niet heeft opgenomen. In sommige landen van de Europese Unie geldt dan dat deze vakantiedagen komen te vervallen en dus niet aan de erfgenamen van de overleden werknemer worden uitbetaald. Zo ook in Duitsland. 

Een aantal erfgenamen van de Duitse werknemer waren het daar niet mee eens. Dit heeft geleid tot een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het hof heeft beslist dat de erfgenamen van een overleden werknemer wel recht hebben op vergoeding van de door de overleden werknemer niet genoten vakantiedagen, ook in het geval dat het nationale recht bepaalt dat bij overlijden alle aanspraken van vakantieverlof vervallen. Het hof is van mening dat hier sprake is van een grondrecht in de zin van het Handvest Grondrechten EU.

Hier prevaleert dus Europees recht boven het nationale recht. Bovendien oordeelt het hof dat hier sprake is van een Europees grondrecht waaraan directe werking toekomt. Dat wil zeggen dat het recht rechtstreeks door particulieren kan worden ingeroepen. Dit betekent dat de nationale rechters een nationale regeling die met dit grondrecht in strijd is buiten toepassing moeten laten.