• Beslag leggen in Europa vereenvoudigd

Beslag leggen in Europa vereenvoudigd

Op dit moment moet een schuldeiser in iedere EU-lidstaat waar hij beslag wil leggen op banktegoeden van een schuldenaar een afzonderlijke procedure starten. Nieuwe Europese regelgeving maakt dit eenvoudiger.

Voordat een schuldeiser een (bodem)procedure start tegen zijn schuldenaar, kan de schuldeiser bewarende maatregelen treffen, zoals het leggen conservatoir beslag op het vermogen van de schuldenaar. De schuldeiser kan op die manier voorkomen dat de schuldenaar zijn vermogen zoekmaakt en geen verhaal meer biedt nadat hij de zaak heeft gewonnen. In alle lidstaten van de Europese Unie is het mogelijk een dergelijke bewarende maatregel te verkrijgen. Echter, de voorwaarden waaronder deze maatregel wordt toegestaan en ook de doeltreffendheid daarvan verschillen per lidstaat. De nieuwe EU‑verordening biedt daarom een uniforme procedure voor het leggen van conservatoir beslag binnen de EU.

Vanaf 18 januari 2017 hoeft de schuldeiser slechts één Europees bevel tot conservatoir beslag te verkrijgen voor het leggen van conservatoir beslag op banktegoeden in verschillende lidstaten van de EU. Het Europees bevel tot conservatoir beslag wordt in alle Europese lidstaten zonder speciale procedure erkend en kan bovendien in alle lidstaten direct worden gebruikt. Daarmee blijft de schuldeiser een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld bespaard. Bijkomend voordeel is dat, indien het leggen van conservatoir beslag naar het recht van een andere lidstaat moeilijk of duur is, die nationale procedure eenvoudig kan worden ontweken door gebruik te maken van de nieuwe uniforme procedure.

Nadat het beslag is gelegd, zal de schuldeiser uiteraard wel een bodemprocedure moeten beginnen.